Cairt um Sheirbhísí do Chustaiméirí 2016-2018 na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais

 

Cuspóir na Cairte seo

Is é cuspóir na Cairte seo um Sheirbhísí do Chustaiméirí ná caighdeán na seirbhísí do chustaiméirí a leagan amach chomh maith leis an iompar a cheart a bheith mar bhuntaca leis an gcaidreamh a bheidh againn le gach custaiméir.

 

Ár dTiomantais Duitse

Tá sé an-tábhachtach dúinn dea-sheirbhís a chur ar fáil dár gcliaint agus féachaimid sin a dhéanamh trí:

Chun cuidiú linn an tseirbhís is fearr is féidir a chur ar fáil do chustaiméirí, ba mhór againn dá ndéanfadh ár gcuid custaiméirí mar seo a leanas:

Cothaíonn sin timpeallacht ina mbíonn meas ag an bhfoireann sa Roinn ar a gcustaiméirí agus ag a gcustaiméirí ar an bhfoireann sa Roinn.

 

Cumarsáid

 

Teileafón

Tuigimid go bhféadfadh deacrachtaí a bheith ag daoine sa phobal nó brú a bheith orthu ach má bhíonn daoine a ghlaonn maslach, ionsaitheach nó bagarthach le daoine den fhoireann le linn glaoch teileafóin, féadfaidh an té a ghlacann an glaoch a chur in iúl don té sin go gcuirfear deireadh leis an nglaoch mura stopfaidh siad.

Cumarsáid Scríofa agus Ríomhphost

Cuairteoirí

Tabhair ar aird go mb’fhéidir go n-iarrfaí ar chustaiméirí a bhuaileann isteach chuig oifigí, nach oifigí poiblí iad, coinne a dhéanamh de bharr dualgais eile oibre a bheith ar bhaill foirne.

 

Oifigeach Rochtana do Dhaoine faoi Mhíchumas

Is í Aisling Brennan Uasal Oifigeach Rochtana na Roinne de réir Alt 26(2) den Acht um Míchumas.

Tá an tOifigeach Rochtana freagrach as cúnamh a chur ar fáil, a shocrú nó a chomhordú do dhaoine faoi mhíchumas ar mian leo rochtain a fháil ar sheirbhísí a chuireann an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais ar fáil.  Is í an tOifigeach Rochtana freisin an pointe teagmhála do dhaoine faoi mhíchumas ar mian leo teacht ar sheirbhísí dá leithéid.

Ríomhphost: accessofficer@justice.ie

 

Seirbhísí i nGaeilge

Tá foireann againn ar fud na heagraíochta chun seirbhís trí Ghaeilge a chur ar fáil agus déanfar gach iarracht freastal ar dhaoine ar mian leo a ngnó a dhéanamh trí Ghaeilge.

 

Seirbhís i nGaeilge

Déanfaidh an Roinn gach iarracht freastal ar dhaoine ar mian leo a ngnó a dhéanamh trí mheán na Gaeilge.

 

Cuidigh linne, cuidiú leatsa

Cuir ar an eolas muid faoin méid a cheapann tú den tseirbhís a chuirimid ar fáil trí do thuairimí agus do mholtaí a chur chugainn.  Féachfaimid i gcónaí leas a bhaint as an aiseolas sin chun an tseirbhís is fearr agus is féidir a chur ar fáil do chustaiméirí.

Má bhí tú sásta leis an tseirbhís a cuireadh ar fáil, cuir ar an eolas muid.  Is deas é a chloisteáil.

Is féidir teagmháil a dhéanamh linn ag customerservices@justice.ie

Tá ár bPlean Gnímh um Sheirbhísí do Chustaiméirí 2016-2018 foilsithe freisin.

(Tabhair ar Aird: Níl sé i gceist go gcruthófaí cearta nua dlí do chustaiméirí le Cairt um Sheirbhísí do Chustaiméirí).

Fís Amháin Státseirbhís