Hate Speech Banner - make a submission here.

 

Mar chuid den athbhreithniú atá á dhéanamh ar an reachtaíocht um fhuathchaint, tá an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais ag dul i ndáil chomhairle leis an bpobal agus le geallsealbhóirí eile maidir leis an dóigh ar féidir feabhas a chur ar dhlí na hÉireann sa réimse sin.

Tá an comhairliúchán seo ina chuid den athbhreithniú ar an dlí reatha sa réimse seo, mar atá an tAcht um Thoirmeasc ar Ghríosú chun Fuatha, 1989. Tá sé mar aidhm leis an gcomhairliúchán a chinntiú gurb oiriúnach don fheidhm atá reachtaíocht na hÉireann um fhuathchaint agus go bhfuil sí éifeachtach maidir le freastal ar fhíor-riachtanais na bpobal agus na ndaoine aonair a bhíonn ag cur suas le tionchar na fuathchainte.

Tá feabhsuithe ar ár reachtaíocht um fhuathchaint ina ngné amháin de shraith leathan beart a dhéanfar ar fud gach réimse den Rialtas chun aghaidh a thabhairt ar fhuath agus ar éadulaingt, lena n-áirítear forbairt a dhéanamh ar reachtaíocht um fhuathchoireacht.

Cuimseofar sna bearta sin beartais, réimsí oibriúcháin, forfheidhmiú an dlí agus bearta oideachasúla a bhfuil mar aidhm leo Éire atá sábháilte, cóir agus uilechuimsitheach a chur ar aghaidh, áit nach nglactar le léirithe fuatha agus claontachta agus ar féidir déileáil go mear agus go héifeachtach leo nuair a thagann siad aníos.

 

 

 

 I2H_What

Cad air a bhfuilimid ag dul i ndáil chomhairle:

Dírítear sa chomhairliúchán poiblí seo ar an dóigh ar féidir feabhas a chur ar an reachtaíocht reatha um fhuathchaint.

 

 I2H_Legal

 

Cad atá neamhdhleathach faoi Acht 1989 i láthair na huaire?

Le hAcht 1989, toirmisctear cineálacha áirithe iompair bhagraigh, mhaslaigh nó tharcaisnigh atá beartaithe chun fuath a adhaint, nó ar dóigh dóibh fuath a adhaint, do ghrúpa daoine mar gheall ar shaintréithe áirithe.  Is iad na saintréithe sin ná cine, dath, náisiúntacht, creideamh, bunadh eitneach nó náisiúnta, ballraíocht den lucht siúil agus claonadh gnéasach.  Is féidir le hiompar atá bagrach, maslach nó tarcaisneach a bheith i gceann de na foirmeacha seo:

  • Gníomhartha ar dóigh dóibh fuath a adhaint (alt 2) – cumhdaítear leo sin ábhar scríofa a fhoilsiú nó a leathadh; focail a úsáid, iompar, nó ábhar scríofa a chur ar taispeáint lasmuigh d’áit chónaithe phríobháideach; taifeadadh d’fhuaimeanna nó d’amharc-íomhánna a leathadh, a thaispeáint nó a sheinm;
  • Craoltaí ar dóigh dóibh fuath a adhaint (alt 3) – cumhdaítear leo sin amharc-íomhánna nó fuaimeanna a chraoladh don phobal i gcoitinne; agus
  • Ábhar a ullmhú agus a bheith i seilbh ábhair ar dóigh dó fuath a adhaint (alt 4) – cumhdaítear leis sin ábhar scríofa a ullmhú nó a bheith i seilbh ábhair scríofa, nó taifeadadh fuaimeanna nó amharc-íomhánna a dhéanamh nó a bheith i seilbh fuaimeanna nó amharc-íomhánna.

 

 

Conas is féidir leat do thuairimí a chur in iúl: 

Is féidir leat do thuairimí a chur in iúl ar thrí bhealach

 I2H_Survey

 

Cuir do thuairimí in iúl lom láithreach

Cliceáil ar an deilbhín thuas chun suirbhé 5 cheist a fhreagairt

 

 

 I2H_Your_Say

 

Déan aighneacht i scríbhinn

 I2H_WorkShop

 

Ceardlanna

Beidh an Roinn ag déanamh teagmháil ghníomhach leis an bpobal eagraíochtaí neamhrialtasacha freisin mar chuid den chomhairliúchán poiblí seo.  Má tá tú i do bhall de ghrúpa ar mhaith leis páirt a ghlacadh sa phróiseas comhairliúcháin seo, seol ríomhphost chuig HateSpeechConsultation@justice.ie

 

 

Fís Amháin Státseirbhís