Cosaint Sonraí

Tá an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais tiomanta do chearta agus príobháideacht gach duine aonair a chosaint i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/679, an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí, rud a dtugtar tuilleadh éifeachta dó i gCuid 3 den Acht um Chosaint Sonraí, 2018.

Faoin Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí, is é seo an sainmhíniú a thugtar ar shonraí pearsanta:

“aon fhaisnéis a bhaineann le duine nádúrtha sainaitheanta nó in-sainaitheanta (ábhar sonraí)”

Foráiltear leis an sainmhíniú sin do raon leathan aitheantóirí pearsanta arb ionann iad agus sonraí pearsanta, lena n-áirítear ainm, uimhir aitheantais (e.g. UPSP), sonraí suímh nó aitheantóir ar líne, agus a chumhdaíonn na sonraí leictreonacha, na sonraí láimhe agus na sonraí íomhá go léir a d’fhéadfaí a choinneáil ar ríomhaire nó ar chomhaid láimhe.

Ceanglaítear leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí gurb amhlaidh na nithe seo i gcás sonraí pearsanta:

  1. Déantar iad a phróiseáil ar bhealach atá dleathach, cothrom agus trédhearcach
  2. Déantar iad a bhailiú chun críocha sonraithe sainráite dlisteanacha agus ní dhéanfar iad a phróiseáil tuilleadh ar shlí atá ar neamhréir leis na críocha sin
  3. Tá siad leormhaith, ábhartha agus teoranta don mhéid is gá
  4. Tá siad cruinn agus coimeádtar suas le dáta iad
  5. Déantar iad a choinneáil i bhfoirm nach gceadaítear léi na hábhair sonraí a shainaithint ach go ceann tréimhse nach faide ná mar is gá chun na críocha sin ar chucu a dhéantar na sonraí pearsanta a phróiseáil a bhaint amach; agus
  6. Déantar iad a phróiseáil ar chaoi lena n-áirithítear slándáil iomchuí na sonraí.

Leagtar amach i mBeartas na Roinne um Chosaint Sonraí conas a dhéanann an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais sonraí pearsanta a shlánú agus a bhainistiú i gcomhréir le sé phrionsabal an Rialacháin Ghinearálta maidir le Cosaint Sonraí a luaitear thuas:  Beartas na Roinne Dlí agus Cirt um Chosaint Sonraí

Is í Eileen Tully Uas. an tOifigeach Cosanta Sonraí don Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais.

Ba cheart aon cheisteanna cosanta sonraí a bhaineann leis na sonraí pearsanta atá i seilbh na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais a chur ar an Oifig Tacaíochta agus Comhlíonta Cosanta Sonraí sa Roinn.  Is féidir dul i dteagmháil leis an Oifig Tacaíochta agus Comhlíonta Cosanta Sonraí ach glao a chur ar 01-6028601 nó ríomhphost a sheoladh chuig dataprotectioncompliance@justice.ie

 

Do Shonraí Pearsanta a Rochtain - Iarraidh ar Rochtain d’Ábhair Sonraí

Ar na cearta a bhronntar ar ‘ábhair sonraí’ leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí tá an ceart chun cóip a fháil dá sonraí pearsanta atá á bpróiseáil ag an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais. Chun go mbeidh an Roinn in ann na sonraí pearsanta atá á lorg a shainaithint agus a aimsiú, ba cheart duit ár bhFoirm Iarrata ar Rochtain d’Ábhair Sonraí a chomhlánú agus a sheoladh ar ais chugainn, á chinntiú go dtugann tú faisnéis, a mhéid is féidir, faoin teagmháil a bhí agat leis na hOifigí agus na Rannóga éagsúla atá againn, mar aon le haon aitheantóirí sonracha (e.g. aon seoladh a bhí agat roimhe seo, do dháta breithe, uimhreacha tagartha ón teagmháil a bhí agat roimhe seo leis an Roinn, etc.). De bhreis air sin, ós rud é nach mór dúinn céannacht aon duine atá ag déanamh Iarraidh ar Rochtain d’Ábhair Sonraí a fhíorú, beidh ort foirmeacha sonracha aitheantais a thabhairt dúinn (tugtar sonraí san Fhoirm Iarrata ar Rochtain d’Ábhair Sonraí).  Tabharfar freagra ar an Iarraidh uait ar Rochtain d’Ábhair Sonraí laistigh de mhí amháin ón dáta fála nó, i gcás ina dtagann deacracht aníos maidir le do chéannacht a fhíorú, laistigh de mhí amháin ó do chéannacht a fhíorú.

Chun Iarraidh ar Rochtain d’Ábhair Sonraí a dhéanamh, comhlánaigh Foirm Iarrata ar Rochtain d’Ábhair Sonraí ón Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais (MSWord) agus seol ar ais í trí ríomhphost chuig subjectaccessrequests@justice.ie nó trí chasadh an phoist chuig:

 

An Oifig Tacaíochta agus Comhlíonta Cosanta Sonraí

An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais

51 Faiche Stiabhna

Baile Átha Cliath 2.

D02 HK52

Fís Amháin Státseirbhís