Foilsíonn an tAire Flanagan an tuarascáil ó Chigireacht an Gharda Síochána dar teideal “Policing with Local Communities”

 

Tarchuirfidh an tAire an tuarascáil chuig Coimisinéir an Gharda Síochána agus chuig an nGrúpa Cur Chun Feidhme um Athchóiriú na Póilíneachta

21 Nollaig 2018

Rinne Charlie Flanagan TD, an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais, foilsiú inniu ar thuarascáil ó Chigireacht an Gharda Síochána dar teideal “Policing with Local Communities”. Le cur i gcrích agus foilsiú na tuarascála seo, comhlíontar an gealltanas a tugadh sa Chlár do Rialtas Comhpháirtíochta go n-athbhreithneofaí ceantair an Gharda Síochána agus an scaipeadh acmhainní.

Dúirt an tAire Flanagan: “Tá áthas orm an tuarascáil ó Chigireacht an Gharda Síochána dar teideal ‘Policing with Local Communities’ a fhoilsiú inniu.  Is tuarascáil leathan mhionsonraithe í agus déanfaidh an Roinn seo staidéar uirthi go cúramach. Tá sé ar intinn agam freisin an tuarascáil a tharchur chuig Coimisinéir an Gharda Síochána lena bhreithniú mar áis a chabhródh leis an eagraíocht a threorú.

Ní ba luaithe an tseachtain seo, d’fhormhuinigh an Rialtas na príomh-mholtaí a dhéantar i dTuarascáil an Choimisiúin um Thodhchaí na Póilíneachta in Éirinn agus d’fhoilsigh sé ‘A Policing Service for the Future’ – an plean cur chun feidhme do thuarascáil an Choimisiúin.  A mhéid atá anailís ar shaincheisteanna a bhaineann le hathchóiriú ar áireamh sa tuarascáil ón gCigireacht, tarchuirfidh mé í chuig an nGrúpa Cur Chun Feidhme um Athchóiriú na Póilíneachta freisin chun go mbeidh sé in ann í a chur san áireamh ina chuid oibre.”

Ag teacht sna sála ar iarraidh a rinne Frances Fitzgerald, an t-iarAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais, sa bhliain 2016, d’ullmhaigh Cigireacht an Gharda Síochána an tuarascáil ar iarratas an Údaráis Phóilíneachta.  D’fhormheas an tÚdarás Póilíneachta an tuarascáil agus cuireadh faoi bhráid an Aire í an 17 Nollaig 2018. 

Tugtar aghaidh sa tuarascáil ar raon leathan saincheisteanna a bhaineann le conas a sholáthraítear póilíneacht do phobail áitiúla. Tagtar ar an bhfionnachtain ann gur cheart freagracht a bheith ar Choimisinéir an Gharda Síochána as cinntí a dhéanamh ar theorainneacha an Gharda Síochána agus ar an dóigh a scaipeann an eagraíocht a hacmhainní, lena n-áirítear an líon stáisiún Gardaí atá ann agus cineál agus láthair na stáisiún sin. 

Tugtar le tuiscint sa tuarascáil gur tosca tábhachtacha atá taobh thiar de sheirbhísí áitiúla póilíneachta a sholáthar go héifeachtúil iad critéir sheirbhíse, agaí freagartha, soghluaisteacht acmhainní agus infheictheacht.

Luaitear sa tuarascáil roinnt prionsabal agus gníomhartha ba cheart don Gharda Síochána a bhreithniú chun go mbeifear in ann an t-éileamh ar sheirbhísí póilíneachta a thuiscint níos fearr, chun feabhas a chur ar an soláthar seirbhíse agus chun cabhrú le hacmhainní a leithdháileadh go héifeachtach.  Déantar roinnt moltaí ann freisin maidir le conas a d’fhéadfaí infheictheacht Gardaí a mhéadú agus le nithe eile, lena n-áirítear coireacht faoin tuath agus cur chuige náisiúnta i leith saoráidí coimeádta.  Ar a bharr sin, pléitear sa tuarascáil le raon leathan saincheisteanna a bhaineann leis an gclár leanúnach um athchóiriú an Gharda Síochána.

Táthar ag leanúint le dul chun cinn a dhéanamh ar ghealltanas gaolmhar sa Chlár do Rialtas Comhpháirtíochta go seolfaí tionscadal píolótach um stáisiúin Ghardaí a athoscailt.  Chuir Oifig na nOibreacha Poiblí in iúl go bhfuil sé ag súil go gcuirfear na hoibreacha riachtanacha uile i gcrích chun go mbeifear in ann na 6 stáisiún Gardaí atá ar áireamh sa tionscadal píolótach sin a athoscailt sa bhliain 2019. 

Is féidir an tuarascáil ó Chigireacht an Gharda Síochána a léamh ar shuíomh Gréasáin na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais ag www.justice.ie/en/JELR/Garda_Síochána_Inspectorate_Report _Policing_with_Local_Communities.pdf/Files/Garda_Síochána_Inspectorate_Report _Policing_with_Local_Communities.pdf

CRÍOCH

 

Nóta d’Eagarthóirí

Sa Chlár do Rialtas Comhpháirtíochta freisin, tugadh gealltanas, atá bainteach leis an athbhreithniú, go ndéanfaí scéim phíolótach a sheoladh chun 6 stáisiún Gardaí a athoscailt i gceantair uirbeacha agus thuaithe araon chun a chinneadh cén difear dearfach a dhéanfaí do ghníomhaíocht choiriúil, agus béim ar leith á cur ar bhuirgléireacht, ar ghadaíocht agus ar an ord poiblí. 

Mhol Coimisinéir an Gharda Síochána ag an am go n-athosclófaí na stáisiúin sna láithreacha seo a leanas ar bhonn píolótach: Béal Átha an Spidéil, Co. Chorcaí; an Bábhún Buí, Co. an Chabháin; Dún Ard, Co. Chill Mhantáin; Leithghlinn an Droichid, Co. Cheatharlach; agus an Ros agus an Chéim, Co. Bhaile Átha Cliath.

Tá freagracht ar Oifig na nOibreacha Poiblí as cóiríocht an Gharda Síochána a sholáthar agus a chothabháil agus tá sí ag leanúint le hobair i gcomhar le húdaráis an Gharda Síochána i dtaca le dearadh, pleanáil (nuair is gá) agus soláthar na n-oibreacha a theastaíonn chun go mbeifear in ann na foirgnimh sin a athoscailt mar stáisiúin Ghardaí atá i mbun feidhme.

Ós rud é gur difriúil ag gach ceann de na 6 iarstáisiún atá na hoibreacha a theastaíonn, is féidir a mheas go n-athosclófar iad ag amanna difriúla.  Measann Oifig na nOibreacha Poiblí gur cheart go gcuirfí oibreacha i gcrích ar na 6 stáisiún uile sa bhliain 2019.

Fís Amháin Státseirbhís