An Ghaeilge

Tá ábhar a bhaineann le hAcht na dTeangacha Oifigiúla, 2003, agus leis an Straitéis Fiche Bliain don Ghaeilge, 2010 – 2030, le fáil ag na naisc leis seo thíos.

Sa roinn seo, faigh amach faoi na nithe seo a leanas:

 

Acht na dTeangacha Oifigiúla

Is í príomhaidhm Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 ná soláthar níos mó de sheirbhísí i nGaeilge a chur ar fáil ón tseirbhís phoiblí ar chaighdeán níos airde. Tá ar ranna Rialtais agus ar chomhlachtaí poiblí eile plean comhtháite comhaontaithe a ullmhú chun a leithéidí de sheirbhísí a sholáthar nuair a iarrann an tAire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta orthu é sin a dhéanamh.

Tugtar scéimeanna ar na pleananna sin. Cuireadh tús le Scéim Thionscnaimh Ghaeilge (PDF-270KB) na Roinne seo an 30 Meitheamh, 2006.

Sa roinn seo, faigh amach faoi na nithe seo a leanas:

 

An Straitéis Fiche Bliain don Ghaeilge 2010 - 2030

Tá cur chuige comhtháite don Ghaeilge leagtha amach sa Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge ina bhfuil 9 réimse gnímh luaite, is iad sin an t-oideachas, an Ghaeltacht, an teaghlach, seirbhísí poiblí, na meáin agus an teicneolaíocht, foclóirí, reachtaíocht, an eacnamaíocht agus tionscnaimh leathana. Tá na gníomhartha ábhartha faoin Straitéis á gcur i bhfeidhm ag na páirtithe leasmhara éagsúla, lena n-áirítear an Roinn seo.

Tá an tuarascáil is deireanaí ar an dul chun cinn atá déanta faoin Straitéis ag an Roinn seo ar fáil anseo: Tuarascáil ar dhul chun cinn 2010 - 2015

Ina theannta sin, tá plean forfheidhmithe na Roinne seo faoin Straitéis ar fáil anseo. 
Plean Forfheidhmithe faoin Straitéis Fiche Bliain don Ghaeilge 2010 – 2030 (PDF - 143KB)  

 

Fís Amháin Státseirbhís