Agus cloig ag dul siar, molann an tAire Ó Flannagáin don phobal páirt a ghlacadh sa chomhairliúchán ar cibé acu ar cheart deireadh a chur le hathruithe cloig

 

27 Deireadh Fómhair 2018

Mheabhraigh an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais, Cathal Ó Flannagáin TD, don phobal i gcoitinne go dtiocfaidh deireadh le “am samhraidh” anocht ar 2am, Dé Domhnaigh 28 Deireadh Fómhair 2018. Ag an bpointe sin, cuirfear tús le “am geimhridh” agus is ceart cloig agus uaireadóirí a chur siar uair an chloig go 1am Meán-am Greenwich.

Thapaigh an tAire Ó Flannagáin deis athrú an chloig chun oscailt phróiseas comhairliúcháin phoiblí ar thodhchaí athrú an chloig, dhá uair sa bhliain, a fhógairt. Fiafraítear de dhaoine den phobal sa chomhairliúchán cibé acu an bhfuil siad i bhfabhar an córas reatha a thréigean agus, má tá, cibé acu arbh fhearr leo fanacht i gcónaí ar “am samhraidh” nó “am geimhridh”.

Dúirt an tAire: “Tá Coimisiún an AE tar éis a mholadh deireadh a chur le hathruithe cloig. Mar gur saincheist í seo a dhéanann difear do gach aon duine, tá sé fíor-thábhachtach go ngníomhódh a oiread daoine agus is féidir i leith an chomhairliúcháin seo agus go nochtfaidís a dtuairimí  ionas go bhféadfaidh an Rialtas aird a thabhairt ar dhearcadh an phobail nuair a bheidh an togra seo ón AE á mheas. Tá sé tábhachtach a aithint, dá mba rud é go ndéanfadh an Ríocht Aontaithe seasamh éagsúil a ghlacadh, go mbeadh dúshláin ar leith ann d’oileán na hÉireann dá dheasca sin. Beidh an toisc thábhachtach sin mar bhonn eolais faoi aon seasamh a ghlacfaidh Éire.”

Cuirtear trí cheist thábhachtacha sa chomhairliúchán:

  1. An dteastaíonn uait éirí as na cloig a athrú faoi dhó sa bhliain?

  2. Má éirítear as na cloig a athrú, an dteastaíonn uait fanacht ar am samhraidh nó am geimhridh?

  3. Cén tuairim a bheadh agat dá mbeadh an togra seo ina chúis le criosanna éagsúla ama idir Éire agus Tuaisceart Éireann?

Is féidir tuilleadh eolais faoin gcomhairliúchán a fháil ar shuíomh gréasáin na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais, www.justice.ie. Is féidir leat a mbeidh le rá agat ar an tsaincheist seo a rá tríd an suirbhé ar líne seo a leanas a chomhlánú: Comhairliuchan ar Athruithe Seasuracha Cloig, nó trí ríomhphost a chur chuig timeconsultation@justice.ie. Is é an dáta deiridh le haghaidh aighneachtaí ná Dé hAoine 30 Samhain 2018.

Fís Amháin Státseirbhís