· Maoiniú breise €1m le cur ar fáil le haghaidh tionscnamh atá dírithe ar an Lucht Siúil 

· €300,000 breise curtha ar fáil do Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas 

· Méadú 20% ar dheontas Chomhairle Náisiúnta na mBan in Éirinn 

An 11 Deireadh Fómhair 2016 

Tá fáilte curtha ag an Aire Stáit a bhfuil Freagracht ar Leith air maidir le Comhionannas, Imirce agus Imeascadh, an tUasal David Stanton, T.D., roimh an maoiniú breise atá curtha ar fáil chun tacú le bearta Comhionannais i mBuiséad 2017.  

Tá maoiniú breise €1m curtha ar fáil chun tionscnaimh atá dírithe ar an Lucht Siúil a bhrú chun cinn - rud a fhágann gur €3.2m an t-iomlán atá curtha ar fáil do 2017. Tá €300,000 breise curtha ar fáil do Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas do 2017. 

Ag labhairt dó inniu, dúirt an tAire Stanton, “Tá ríméad orm go bhfuil maoiniú breise curtha ar fáil le haghaidh roinnt réimsí tábhachtacha clár, go háirithe i dtaca leis an Lucht Siúil. Is ceist thábhachtach domsa í ceist na tacaíochta don Lucht Siúil agus fágfaidh an maoiniú breise €1m seo, ar méadú 45% é ar an méid a ceadaíodh in 2016, go gcuirfear le seirbhísí a chuirtear ar fáil do ghrúpaí pobail a bhaineann leis an Lucht Siúil. Cuideoidh sé le forbairt na seirbhísí sin, rud a gcuirtear an-fháilte roimhe." 

Tá an maoiniú seo curtha ar fáil ag an am céanna is atá Straitéis nua maidir le hUilechuimsiú Daoine de chuid an Lucht Siúil agus Romach do 2016 – 2020 á forbairt. Tá an chéim dheiridh den Straitéis seo á forbairt faoi láthair agus cuirfear faoi bhráid an Rialtais í lena breithniú agus lena ceadú faoi dheireadh na bliana.  

Tá an tAire sásta go bhfuil méadú ar mhaoiniú Chomhairle Náisiúnta na mBan in Éirinn freisin, á rá “Fáiltítear go mór roimh mhéadú 20% ar mhaoiniú an NWCI go €480,000 do 2017 agus cuireann sé leis an méid a cuireadh ar fáil anuraidh.” 

Ag labhairt dó faoin maoiniú breise €300,000 atá curtha ar fáil do Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas, dúirt an tAire Stanton, “Fágfaidh an maoiniú breise seo go mbeifear in ann baill foirne bhreise a earcú i dtreo is gur féidir leis an gCoimisiún leanúint leis an obair fhíorthábhachtach a dhéanann sé, is é sin, cearta an duine agus comhionannas a chur chun cinn agus a chosaint.” 

CRÍOCH

Fís Amháin Státseirbhís