22 Márta 2017

D'fhógair an Tánaiste agus an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais, Frances Fitzgerald TD inniu go bhfuil Grúpa le cur ar bun, faoi chathaoirleacht Uachtarán na hArd-Chúirte An Breitheamh Uasal Peter Kelly, chun athbhreithniú agus athchóiriú a dhéanamh ar chóras cheartas sibhialta an Stáit. Dúirt an Tánaiste:

“Is cúis áthais dom gur thairg Uachtarán na hArd-Chúirte, an Breitheamh Uasal Peter Kelly cathaoirleacht a dhéanamh ar an nGrúpa agus is maith liom a dheimhniú chomh maith go ndéanfaidh an Roinn sin agamsa, ar a bhfuil an phríomhfhreagracht ghinearálta maidir le cúrsaí polasaí agus cúrsaí reachtaíochta i ndáil leis na cúirteanna, páirt ghníomhach a ghlacadh san athbhreithniú."

Tabharfaidh an Grúpa tuairisc don Tánaiste agus don Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais laistigh de thréimhse dhá bhliain.  Seasann an Príomh-Bhreitheamh, a aontaíonn go mbeadh an-tairbhe lena leithéid, leis an athbhreithniú beartaithe.

Dúirt an Tánaiste chomh maith: “Is é cuspóir atá leis an Athbhreithniú córas dlí níos éifeachtaí agus níos críochnúla a thabhairt chun cinn in Éirinn i ndáil leis an gceartas sibhialta.”
 

Cuirfidh an Grúpa moltaí chun cinn maidir le hathruithe a bhfeictear go ndéanfaidís maith ó thaobh teacht níos fearr a bheith ag daoine ar an gceartas sibhialta sa Stát, réiteach luath ar aighnis a chur chun cinn, costas na dlíthíochta a ísliú, córas níos lúfaire agus níos cothroime a chruthú agus torthaí níos fearr a chinntiú do lucht úsáide na gcúirteanna.  


CRÍOCH


Nóta don Eagarthóir:

Tagann seo leis na gealltanais a luaitear i gClár an Rialtais, ar a n-áirítear:

“Ní mór do chóras dlí na linne a bheith in ann freagairt do luachanna agus meonta na sochaí atá ag athrú, a bheith in ann saincheisteanna a réiteach agus comhionannas a chur chun cinn. Trí chlár athchóirithe dlí forásach a chur i bhfeidhm is féidir linn an Bhunreacht, forlámhas an dlí agus ár gcóras ceartais, a láidriú, ar mhaithe le gach aon duine;

Déanfaimid staidéar bliantúil ar éifeachtúlacht cúirte agus amanna suí, curtha i gcomparáid le caighdeáin idirnáisiúnta, a choimisiúnú, chun tomhas beacht a chur ar fáil ar mhaithe le rochtain chuig ceartas a fheabhsú; agus

Molfaimid reachtaíocht chun moilleanna rómhóra ar thriallacha agus ar imeachtaí cúirte a laghdú, lena n-áirítear éisteachtaí réamhthriallacha.”


Tá córas an cheartais shibhialta faoi mar atá i bhfeidhm faoi láthair, bunaithe den chuid is mó ar an Acht Breithiúnais 1877 (Judicature (Ireland) Act 1877).

Is é an cuspóir atá leis an athbhreithniú scrúdú a dhéanamh ar an gcóras reatha maidir leis an gceartas sibhialta sa Stát, d'fhonn:

(a) Teacht níos fearr a bheith ar an gceart agus an cóir;

(b) Laghdú ar an gcostas dlíthíochta, an costas don Stát san áireamh;

(c) Feabhas a chur ar ghnáis oibre agus ar an nós imeachta ionas go gcinntítear éisteachtaí tráthúla;

(d) Rialacha nós imeachta atá as feidhm, neamhriachtanach nó róchasta a ghlanadh as an mbealach;

(e) Athbhreithniú ar an dlí maidir le follasú;

(f) Modhanna malartacha maidir le réiteach ar aighnis a spreagadh;

(g) Athbhreithniú a dhéanamh ar an úsáid as modhanna cumarsáide leictreonacha, r-dhlíthíocht ina measc;

(h) Scrúdú a dhéanamh ar a mhéad ba cheart pléadálacha agus aighneachtaí agus doiciméid eile de chuid na cúirte a bheith ar fáil ar an idirlíon; 

(i) Bearta a shonrú trína bhféadfaí torthaí níos éifeachtúla a thabhairt i gcrích do dhaoine a úsáideann an chúirt, agus béim faoi leith ar dhaoine leochaileacha, leanaí agus daoine óga san áireamh chomh maith le lucht dlíthíochta atá dealbh bocht ach nach bhfuil cúnamh dlí sibhialta dlite dóibh agus coimircithe cúirte.


Tá na mionsocruithe deireanacha maidir le réimse cúraim an Ghrúpa á ndéanamh faoi láthair agus tabharfar san áireamh an obair agus na tionscnaimh atá saothraithe go dtí seo, tuarascáil na bliana 2010 ón gCoimisiún um Athchóiriú an Dlí maidir le Comhdhlúthú agus Athchóiriú na gCúirteanna, chomh maith leis na forálacha maidir le costais dlí san Acht um Rialáil Seirbhísí Dlí 2015 agus eile.

Fís Amháin Státseirbhís