30 Meán Fómhair, 2020

Tá sé fógartha ag an Aire Dlí agus Cirt, Helen McEntee TD, inniu go bhfuil cead an Rialtais faighte aici chun Bille um an Chúirt Teaghlaigh a dhréachtú.

Déantar foráil faoi Scéim Ghinearálta an Bhille um an Chúirt Teaghlaigh do Chúirt Dúiche Teaghlaigh, do Chúirt Chuarda Teaghlaigh agus d'Ard-Chúirt Teaghlaigh a bhunú mar rannáin laistigh de struchtúir na cúirte mar atá.

 

Tá an tAire McEntee meáite ar chóras dlí teaghlaigh níos éifeachtaí agus níos sothuigthe a fhorbairt mar thoradh ar na hathchóirithe atá á ndéanamh aici ar an gcóras dlí teaghlaigh, córas a chuirfidh teaghlaigh ag ceartlár a ghníomhaithe agus a thola:

Tugtar gealltanas i gClár an Rialtais Bille um an Chúirt Teaghlaigh a achtú chun Cúirt Teaghlaigh shaindírithe a chruthú laistigh den struchtúir cúirte atá ann chun imeachtaí cúirte a thacaíonn le réiteach díospóide lena mbaineann níos lú sáraíochta a chur ar fáil. Tríd is tríd, is é is aidhm leis an cultúr a athrú chun go sásóidh an fócas atá leis an gcóras dlí teaghlaigh riachtanais chasta na ndaoine a bhfuil cúnamh uathu maidir le saincheisteanna dlí teaghlaigh a shásamh.

Dúirt an tAire McEntee:

 

“Tá an Rialtas lántiomanta i leith córas dlí teaghlaigh in Éirinn a nuachóiriú. Tabharfaimid isteach Bille um Chúirt Teaghlaigh nua agus beidh córas dlí teaghlaigh saindírithe á fhorbairt againn. Beidh imeachtaí dlí ciallmhara, cuimsitheacha agus íogair a fhorbairt, go háirithe do theaghlaigh leochaileacha, lárnach sa chóras nua.

“Is mar thoradh ar bhreithniú leathan maidir leis an mbealach is fearr chun rochtain ar na meicníochtaí dlí teaghlaigh éagsúla a chur ar fáil atá ar fáil do na teaghlaigh sin a bhfuil baint acu le cásanna príobháideacha dlí teaghlaigh na bearta i Scéim Ghinearálta Bhille um an Chúirt Dlí Teaghlaigh.

“Foilsiú na Scéime Ginearálta is ea ceann de na céad chéimeanna i bpróiseas leanúnach chun an bealach atá daoine ábalta fadhbanna atá bunaithe ar an teaghlach agus a bhfuil réiteach dlí de dhíth ina leith a réiteach a fheabhsú.

 

Tá Grúpa Maoirseachta an Dlí Teaghlaigh bunaithe ag an Aire McEntee a bhfuil de chúram air dul chun cinn a dhéanamh ar sheirbhís náisiúnta dlí agus cirt teaghlaigh a fhorbairt.  Feidhmeoidh an Grúpa seo ag ardleibhéal straitéiseach agus déanfaidh seachadadh gnéithe éagsúla den tionscadal a chomhordú. 

Déanfar breithniúchán maidir leis na moltaí i dTuarascáil an Chomhchoiste Oireachtais maidir le hAthchóiriú ar Chóras an Dlí Teaghlaigh a imeascadh in obair an ghrúpa.

I measc chomhaltas an Ghrúpa Maoirseachta, ar a bhfuil oifigeach sinsearach de chuid na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais ag déanamh cathaoirleachta, tá ionadaithe ó na príomhghníomhaithe Stáit lena n-áirítear na breithiúna, an tSeirbhís Chúirteanna, an Bord um Chúnamh Dlíthiúil agus an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige.

Is féidir téacs na Scéime Ginearálta a fháil ar láithreán gréasáin na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais ag: Scéim Ghinearálta Bhille um an Chúirt Dlí Teaghlaigh

CRÍOCH.../

 

Nótaí d'Eagarthóirí

 1. Déantar foráil faoi Scéim Ghinearálta an Bhille um an Chúirt Teaghlaigh do Chúirt Dúiche Teaghlaigh, do Chúirt Chuarda Teaghlaigh agus d'Ard-Chúirt Teaghlaigh a bhunú mar rannáin laistigh de struchtúir na cúirte mar atá.
 2. Ceapfar breithiúna ar bhonn lánaimseartha chuig an gCúirt Dúiche Teaghlaigh agus chuig an gCúirt Chuarda Teaghlaigh ar feadh téarma inathnuaite 3 bliana. Bheadh saineolas agus oiliúint ghairmiúil i réimse an dlí teaghlaigh de dhíth chun bheith ceaptha mar bhreitheamh sa Chúirt Teaghlaigh.
 3. Dhéanfaí na poist nua, Príomhbhreitheamh na Cúirte Dúiche Teaghlaigh, na Cúirte Cuarda Teaghlaigh agus Ard-Chúirte Teaghlaigh a chruthú chun a chinntiú go mbainisteofaí an Chúirt Teaghlaigh i gceart agus go héifeachtúil.
 4. Tá sé beartaithe leis an Scéim Ghinearálta dlínse na gcúirteanna a athrú maidir le himeachtaí idirscartha bhreithiúnaigh, colscartha agus páirtíochta sibhialta a scaoileadh, chomh maith le cásanna á dtabhairt ag comhchónaitheoirí, chun a chumasú go mbeidh an Chúirt Dúiche Teaghlaigh agus an Chúirt Chuarda Teaghlaigh ábalta dlínse a chur i bhfeidhm.
  • Más féidir cásanna simplí agus neamhchonspóideacha a bhfuil orduithe cúirte de dhíth uathu a réiteach go rathúil trí idirghabháil, d'fhéadfadh an Chúirt Dúiche Teaghlaigh dlínse a chur i bhfeidhm i gcásanna den sórt sin.  Tá sé i gceist go mbeadh an Chúirt Chuarda Teaghlaigh ag déileáil le cásanna dlí teaghlaigh casta nó a bhfuiltear ag cur ina n-aghaidh.
  • Athrófar dlínse na gcúirteanna faoin Acht um Chúram Leanaí 1991 chun go mbeifear ábalta cásanna cúraim leanaí níos casta a thabhairt os comhair na Cúirte Cuarda Teaghlaigh. 
  • Beidh dlínse ag an gCúirt Chuarda Teaghlaigh ar chásanna uchtaithe, cásanna um fhuadach leanaí agus cásanna um chúram speisialta, chomh maith le bheith ag déileáil le cásanna luaite agus le hachomhairc.
  • Beidh an Chúirt Dúiche Teaghlaigh ábalta cásanna casta agus fada a aistriú chuig an gCúirt Chuarda Teaghlaigh. Beidh an Chuairt Chuarda Teaghlaigh ábalta imeachtaí a aistriú chuig an gCúirt Dúiche Teaghlaigh má mheasann sí sin gur cúirt níos oiriúnaí í an Chúirt Dúiche Teaghlaigh sna cúinsí sin.
 5. Bunófar Coiste um Rialacha Dlí Teaghlaigh saindírithe chun a chinntiú go bhfuil na rialacha cúirte maidir le himeachtaí dlí teaghlaigh soiléir agus go gcuirtear i bhfeidhm iad ar bhealach comhsheasmhachta ar fud leibhéal na gcúirteanna teaghlaigh ar fad.

 

Déanfaidh an Scéim Ghinearálta rochtain ar réimse níos leithne de cháipéisí cúirte a éascú do thaighdeoirí agus do thuairisceoirí cúirte maidir le himeachtaí dlí teaghlaigh.

Fís Amháin Státseirbhís