3 Aibreán 2019

Tá Charlie Flanagan TD, an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais, agus Josepha Madigan TD, an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, tar éis fáiltiú roimh rith an Bhille um an Ochtú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Scaoileadh ar Phósadh), 2016, tríd an Dáil.  Leagfar an Bille faoi bhráid an tSeanaid anois lena bhreithniú. 

Má ritheann an dá Theach den Oireachtas an Bille, tionólfar reifreann an 24 Bealtaine, an lá céanna a bheidh na toghcháin áitiúla agus na toghcháin do Pharlaimint na hEorpa ar siúl. Sa reifreann sin, iarrfar ar an bpobal a chomhaontú cead a thabhairt don Oireachtas reachtaíocht a rith lena laghdófar an tréimhse idirscartha do lánúineacha atá ar lorg colscartha ó dhá bhliain as tréimhse trí bliana agus lena ndéanfar nuachóiriú ar an gclásal bunreachtúil maidir le haithint colscarthaí coigríche.  Is i bhfeidhm go fóill a bheidh na coimircí bunreachtúla maidir le socrú cuí, maidir le gan ionchas réasúnach ar bith a bheith ann go mbeidh comhréiteach ann agus maidir le ról na Cúirte.

Dúirt an tAire Flanagan:

“Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le mo chomhghleacaithe ó gach taobh den Teach as an tacaíocht a thug siad don togra reifrinn ón Rialtas agus as an gcomhar a fuarthas uathu maidir le rith an Bhille.  Gné lárnach den togra seo is ea an aidhm atá againn an t-ualach ar dhaoine atá ag déileáil le cliseadh pósta a mhaolú.  Mar thoradh ar na forálacha bunreachtúla reatha, is minic a théann lánúineacha i muinín comhaontú idirscartha nó idirscaradh breithiúnach sula bhfaigheann siad colscaradh, rud a chuireann costas agus strus breise le staid atá brónach agus deacair cheana féin.  Cé go bhfuil ráta colscartha íseal againn sa tír seo, agus gur dea-scéala é sin, bíonn lánúineacha á bhfágáil idir dhá cheann na meá ó thaobh an dlí de le tréimhse rófhada agus iad ar lorg colscartha.”  

Is í an tAire Madigan a thug an Bille isteach ar dtús sular ceapadh chuig an gComh-aireacht í. Dúirt sí:

“Thug mé an Bille seo isteach agus mé ar an gcúlbhinse agus tá lúcháir orm go bhfuil sé rite ag an Dáil anois.  Mar aturnae a phléann leis an dlí teaghlaigh, is maith is eol dom an phian agus an fhulaingt bhreise agus an costas breise a mbíonn lánúineacha agus a dteaghlach thíos leo agus iad ag fanacht ar feadh tréimhse ceithre bliana sula bhféadfaidh siad iarratas a dhéanamh ar cholscaradh.  Ba é an líon ollmhór cásanna cliseadh pósta ar tháinig mé orthu mar aturnae an rud a thug spreagadh dom an t-athrú seo sa dlí a lorg.  Tá áthas orm go bhfuil an Bille réidh lena bhreithniú ag an Seanad anois.”

Críoch

 

Nóta d’Eagarthóirí:

1. Airteagal 41.3.2 den Bhunreacht a leasú chun an íostréimhse cónaithe ar leithligh a bhaint do chéilí atá ar lorg colscartha; agus

2. Foráil nua a chur in ionad an téacs atá in Airteagal 41.3.3 faoi láthair, ar foráil í lena gcumasófar don Oireachtas reachtaíocht a rith chun aitheantas a thabhairt faoi dhlí an Stáit do cholscaradh arna thabhairt faoi dhlí sibhialta stáit eile. 

http://www.justice.ie/en/JELR/Draft_of_General_Scheme_of_Family_Law_(Divorce)_(Amendment)_Bill%20_-_March_2019.pdf/Files/Draft_of_General_Scheme_of_Family_Law_(Divorce)_(Amendment)_Bill%20_-_March_2019.pdf

Fís Amháin Státseirbhís