Ceapacháin chuig Bord an Údaráis Náisiúnta Míchumais

24 Lúnasa 2018

Charlie Flanagan, an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais, agus Finian McGrath, an tAire Stáit le freagracht speisialta as Míchumas, d’fhógair siad sonraí inniu faoi chomhaltas nua Bhord an Údaráis Náisiúnta Míchumais.

Tá sé mar údarás ag an Údarás Náisiúnta Míchumais comhairle a chur ar Airí maidir leis an mbeartas agus an cleachtas um míchumas; taighde míchumais a dhéanamh agus a choimisiúnú agus comhoibriú ina leith; comhairle a chur ar fáil maidir le caighdeáin agus treoirlínte i seirbhísí do dhaoine faoi mhíchumas; agus caighdeáin agus oideachas a fhorbairt i leith Dearadh Uilíoch agus feasacht air a chur chun cinn.

Mairfidh na ceapacháin ceithre bliana. Líonadh cúig phost ar an mBord tar éis próiseas a reáchtáil an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí inar iarradh léirithe spéise.

Dúirt Charlie Flanagan, an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais: “Ba mhaith liom an deis seo a thapú comhghairdeas a dhéanamh leis na comhaltaí nua den Údarás Náisiúnta Míchumais, gach rath a ghuí orthu ina gcuid oibre amach anseo agus buíochas a ghabháil leo as a dtiomantas d’fheabhas a chur ar shaol na ndaoine faoi mhíchumas sa Stát.”

“Is ríthábhachtach a bheidh saineolas an bhoird nua ar mhaithe le cur ar chumas an Údaráis a chinntiú go gcomhlíonfaidh sé na freagrachtaí atá air as faisnéis agus comhairle fhianaisebhunaithe a sholáthar chun treorú a dhéanamh ar an mbeartas agus na cleachtais Rialtais atá ábhartha do shaol na ndaoine faoi mhíchumas agus chun prionsabail an Dearaidh Uilíoch a chur chun cinn.”

Dúirt an tAire Stáit Finian McGrath TD, a bhfuil freagracht air as forbairt a dhéanamh ar an mbeartas Rialtais maidir le feabhas a chur ar shaol na ndaoine faoi mhíchumas agus ar shaol a gcúramóirí agus as an mbeartas sin a chur in iúl: “Ba mhaith liom comhghairdeas a dhéanamh leis na comhaltaí nua as a gceapachán chuig an mBord agus guím gach rath orthu agus iad ag obair ar threo an Údaráis amach anseo a shocrú. 

Táim ag súil le leanúint le hobair i gcomhar leis an Údarás agus é ag comhlíonadh an róil ríthábhachtaigh atá aige i gcomhairle, faisnéis agus taighde a thabhairt don rialtas agus don earnáil phoiblí ar an mbeartas agus an cleachtas a bhaineann le daoine faoi mhíchumas.”

“Ón uair a d’éirigh mé ar an Aire le freagracht speisialta as míchumas i leith, tá garspriocanna suntasacha bainte amach ag an Rialtas i dtaca le feabhas a chur ar shaol na ndaoine faoi mhíchumas.” 

“Ar na cinn is suntasaí díobh tá daingniú Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine faoi Mhíchumas, seoladh na Straitéise Náisiúnta maidir le hUilechuimsitheacht Daoine faoi Mhíchumas 2017-2021, agus cur chun feidhme leantach na Straitéise Cuimsithí Fostaíochta do Dhaoine faoi Mhíchumas 2015-2024.”

“Comhlíonann an tÚdarás ról tábhachtach sa dá straitéis sin a chur chun feidhme agus beidh sé ina chuid lárnach de chur chun feidhme cuí an Choinbhinsiúin a chinntiú.

Ar aon dul leis an mbeartas Rialtais, is é an toradh a bheidh ar obair an Údaráis ná go dtacófar le daoine faoi mhíchumas agus go gcinnteofar go mbeidh níos mó rogha agus smachta acu agus iad ag éirí an saol is iomláine is féidir a bheith acu.”

 

CRÍOCH

 

Nótaí cúlra d’Eagarthóirí:

Is é an tÚdarás Náisiúnta Míchumais an phríomhghníomhaireacht stáit atá freagrach as saincheisteanna míchumais agus tá sé de chúram air cearta daoine faoi mhíchumas a chur chun cinn agus cabhrú leis na cearta sin a chinntiú. Cuireann an tÚdarás comhairle ar an Rialtas faoin mbeartas míchumais, faoi thaighde agus faoi chaighdeáin agus cinntíonn sé go ndéantar faireachán leantach ar chur chun feidhme caighdeán agus seirbhísí.

 

 

Comhaltaí de Bhord an Údaráis Náisiúnta Míchumais

Lúnasa 2018 - 2022

 

Helen Guinan Uas., Cathaoirleach

Athcheapadh Helen mar chathaoirleach ar an Údarás Náisiúnta Míchumais agus tá sí ina Príomhoide ar scor de Scoil Speisialta Naomh Pól, Montenotte, Corcaigh.

Teresa McDonnell Uas.

Bhí Teresa ina comhalta den Bhord roimhe den Údarás Náisiúnta Míchumais agus tá sí ar an gCombhunaitheoir agus ar an gCathaoirleach ar ‘Sharing the Journey’ (grúpa tacaíochta do thuismitheoirí).

Aisling Glynn Uas.

Ceapadh Aisling chuig an mBord roimhe den Údarás Náisiúnta Míchumais go mall sa bhliain 2017 agus athcheapadh í le haghaidh téarma eile.  I measc na gcáilíochtaí fairsinge atá ag Aisling tá céim LL.M i nDlí agus Beartas Idirnáisiúnta agus Comparáideach Míchumais. Tá sí ina haturnae le McMahon & Williams freisin.

Ruthann LaMalfa Uas.

Bhí Ruthann ina comhalta den Bhord roimhe den Údarás Náisiúnta Míchumais agus athcheapadh í le haghaidh téarma eile.  Bainfidh an Bord leas as a dtaithí fíorshaoil ar a bheith ina tuismitheoir do bheirt leanaí atá faoi mhíchumas.

Deirdre O’Connor Uas.

Bhí Deirdre ina comhalta den Bhord roimhe den Údarás Náisiúnta Míchumais agus tá sí ar an ionadaí do Chomhdháil na gCeardchumann (ICTU).

An Dr Cathal Morgan

Tá Cathal ar an gCeann Oibríochtaí - Seirbhísí do Dhaoine faoi Mhíchumas i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus tá sé ina ionadaí don Aire Stáit le freagracht speisialta as Saincheisteanna Míchumais ar an mBord.

Gráinne Collins Uas.

Tá Gráinne ar an ionadaí d’fhoireann an Údaráis Náisiúnta Míchumais ar an mBord, de bhun alt 20(4)(b) den Acht um Údarás Náisiúnta Míchumais, 1999.

An tUas. Brian Callanan

Tá Brian ar an ionadaí do Chónaidhm Ghnólachtaí agus Fhostóirí na hÉireann (IBEC) ar an mBord.

An tUas. Jack Kavanagh

Tá Jack ina chógaiseoir cáilithe ó Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath. Tá sé ina léiritheoir feidhmiúcháin ar “Breaking Boundaries”, clár faisnéise le Amazon/TV3/3e, freisin.  Tá taithí fíorshaoil ag Jack ar mhíchumas mar thoradh ar ghortú dromlaigh.

An tUas. Damian Gordon

Tá Damian ina léachtóir sa Scoil Ríomhaireachta, Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, agus tá taithí shuntasach aige ar réimse an Dearaidh Uilíoch.

Kathryn O’Donoghue Uas.

Tá mórthaithí ceannaireachta níos mó ná 30 bliain ar an earnáil gnó ag Kathryn agus d’oibrigh sí roimhe seo i bpoist shinsearacha i gcuideachtaí amhail Google, General Electric agus Ernst and Young.

Martha Griffin Uas.

Tá Martha ina léachtóir i réimse na Meabhairshláinte in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath agus tá mórthaithí phraiticiúil aici ar réimse an oideachais forbartha pobail agus ar thionscadail mheabhairshláinte sa phobal.

Folúntas Breise

An folúntas deiridh atá le líonadh, ar folúntas é d’oifigeach don Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais, líonfar é sna seachtainí atá le teacht.

 

Tá tú ag fáil an ríomhphoist seo mar gur chuir tú in iúl gur mhaith leat go gcoinneodh an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais ar an eolas thú.

Murar mhaith leat bheith ar ár liostaí seoltaí a thuilleadh, cliceáil díliostáil agus bainfimid thú a luaithe is féidir.

Fís Amháin Státseirbhís