23/04/2018

Inniu d’fhógair an tUas. Daithí Standúin, T.D., an tAire Stáit a bhfuil freagracht speisialta air maidir le Comhionannas, Inimirce agus Lánpháirtíocht sa Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais, gur féidir iarratais a dhéanamh anois chuig an Rannán Comhionannais ar chistiú le haghaidh imeachtaí chun páirt a ghlacadh i Seachtain Bhróid an Lucht Siúil agus na Romach, 2018, agus í a cheiliúradh.

Cistiú Sheachtain Bhróid an Lucht Siúil agus na Romach

Mar chuid dá shainchúram, féachann an Rannán Comhionannais le cumarsáid dhearfa a chur chun cinn i ndáil le Pobail an Lucht Siúil agus na Romach. Is gairm é seo ar thograí le haghaidh cistiú chun imeachtaí a óstáil lena gcuirfear Seachtain Bhróid an Lucht Siúil agus na Romach chun cinn, le himeachtaí náisiúnta a bheidh ar siúl sa tseachtain dar tús 28ú Bealtaine agus imeachtaí áitiúla a bheidh ar siúl sa tseachtain dar tús 4ú Meitheamh 2018.

Ag fógairt an chiste seo dó, dúirt an tAire:

“Tá sé go hiontach a bheith ábalta cistiú a chur ar fáil le haghaidh Sheachtain Bhróid an Lucht Siúil agus na Romach arís i 2018. Bígí bródúil as bhur mballraíocht sna pobail. Táim ag súil le neart imeachtaí breátha a fheiceáil ar fud na tíre go léir lena gcuirfear cuimsiú phobail an Lucht Siúil agus na Romach chun cinn.”

Tá cistiú de suas le €2,000 ar fáil agus ar oscailt d’iarratasóirí ag oibriú dóibh ag an leibhéal náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil do ghrúpaí pobal-bhunaithe.

Géillfear d’iarratais ar chistiú le haghaidh gníomhaíochtaí a shásóidh na critéir seo a leanas:

Ní foláir iarratais a dhéanamh ar an bhFoirm Iarratais ar Chistiú agus is ceart í sin a chur le ríomhphost chuig ntris@justice.ie roimh 12 meán lae ar an 4 Bealtaine 2018. 

CRÍOCH

Nótaí le haghaidh Eagarthóirí

Nóta Treorach maidir le Cistiú Sheachtain Bhróid an Lucht Siúil agus na Romach, 2018

Fís Amháin Státseirbhís