10 Meitheamh, 2020

Inniu, sheol an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais, Cathal Ó Flannagáin, T.D., comhairliúchán chun tuairimí a lorg maidir leis an tslí inar chóir an ráta lascaine a shocrú i gcásanna díobhálacha pearsanta.

Bunaíodh an Grúpa Oibre um Chostas Árachais (CIWG) in 2016 chun anailís a dhéanamh ar na costais arda arna bhforchur ag cuideachtaí árachais d’fhonn na gníomhaíochtaí a chinneadh a d’fhéadfadh an Rialtas a dhéanamh chun aghaidh a thabhairt ar aon saincheisteanna a d’fhéadfadh a bheith ag cur leis na costais sin. Tá dhá phríomhthionscadal taighde glactha air féin ag an nGrúpa – scrúdú ar an earnáil árachais mótair agus scrúdú ar na hearnálacha árachais dliteanais fostóra agus árachais dliteanais phoiblí. 

I dtuarascáil an Choiste maidir le hÁrachas Mótair, mhol an Grúpa Oibre um Chostas Árachais (moladh 24) gur chóir tabhairt faoi scrúdú ar shocrú an ráta lascaine. Tar éis dó an scrúdú sin a chríochnú, mhol an Grúpa Oibre um Chostas Árachais go ndéanfaí comhairliúchán poiblí maidir leis an tsaincheist.  Tabharfar éifeacht don mholadh sin leis an gcomhairliúchán seo.

Dúirt an tAire Ó Flannagáin:

“Baineann na cúirteanna úsáid as an ráta lascaine, ar a dtugtar an fíor-ráta toraidh freisin, chun méid na dámhachtana a chinneadh is gá chun duine a chúiteamh i leith damáistí le haghaidh caillteanas sa todhchaí. Faoi láthair, is de réir cásdlí a chinntear an ráta, cé go bhfuil de chumhacht ag an Aire an ráta a shocrú le hOrdú faoin Acht um Dhliteanas Sibhialta agus Cúirteanna, 2004.”

Tá tuairimí ar dhá phríomh-shaincheist, a mhéid a bhaineann siad leis an ráta lascaine, á lorg ag an Aire:

 

Leag an tAire béim ar an méid seo a leanas:

 “Trí ghabháil don chomhairliúchán seo, ní hé atá ar intinn agam athrú a dhéanamh ar an mbunphrionsabal gur chóir d’éilitheoir cúiteamh iomlán a fháil ach sraith ceisteanna a chur maidir le cad is gá a dhéanamh, más aon rud é, chun an córas reatha lena socraítear an ráta lascaine a nuashonrú.    

Go háirithe, táim ag iarraidh ar acadóirí agus cleachtóirí a bhfuil suim nó saineolas ar leith acu sa réimse seo den dlí árachais, ionchur a sholáthar agus cabhrú linn córas a fhorbairt lena gcinnteofar comhsheasmhacht.”

Ní foláir aighneachtaí maidir leis an gcomhairliúchán a chur chuig discountrateconsultation@justice.ie faoin 5 Lúnasa, 2020.

CRÍOCH…/

Nótaí d’Eagarthóirí:

An Grúpa Oibre um Chostas Árachais

Bunaíodh an Grúpa Oibre um Chostas Árachais (CIWG) in 2016 chun anailís a dhéanamh ar na costais arda arna bhforchur ag cuideachtaí árachais d’fhonn na gníomhaíochtaí a chinneadh a d’fhéadfadh an Rialtas a dhéanamh chun aghaidh a thabhairt ar aon saincheisteanna a d’fhéadfadh a bheith ag cur leis na costais sin. 

Tá dhá phríomhthionscadal taighde glactha air féin ag an nGrúpa– scrúdú ar an earnáil árachais mótair agus scrúdú ar na hearnálacha árachais dliteanais fostóra agus árachais dliteanais phoiblí. 

De réir an nuashonraithe is déanaí ón nGrúpa Oibre um Chostas Árachais, tá dul chun cinn suntasach déanta maidir le cur i ngníomh na moltaí atá sna tuarascálacha ar árachas mótair agus ar dhliteanas fostóra agus dliteanas poiblí. Seo roinnt samplaí den chéanna:  

Tá tionchar suntasach imeartha ag na hathchóirithe sin maidir le hárachas mótair príobháideach (léiríonn figiúirí ón bPríomh-Oifig Staidrimh ó Aibreán 2020 go bhfuil praghas an árachais mótair 29.2% níos ísle anois ná buaicphointe mhí Iúil 2016).  Tá sé tábhachtach go leanfaí den obair chun na treochtaí dearfacha praghsála a leathnú chuig foirmeacha eile árachais, lena n-áirítear na cinn sin is iomchuí maidir le gnóthaí.

Fís Amháin Státseirbhís