11 Eanáir 2016

 

Chuir an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais, Proinséas Mhic Gearailt T.D. tús feidhme leis an Acht Fíneálacha (Íoc & Gnóthú) 2014 inniu, rud a fhágann gur lá stairiúil atá ann don chóras íocaíochta fíneálacha in Éirinn.
 

Dúirt an tAire Mhic Gearailt gurb ionann an tAcht Fíneálacha (Íoc agus Gnóthú) 2014 agus fíorú rún daingean an Chláir don Rialtas go dtabharfaí astú tuillimh isteach chun fíneálacha gan íoc a ghnóthú. Faoin Acht seo, tá athleasú ó bhonn déanta ar an dlí i ndáil le fíneálacha a íoc agus a ghnóthú.


Dúirt an tAire, Forálann an tAcht freagairt chuí do na fadhbanna a bhíonn i gceist agus roinnt daoine ag diúltú nó ag loiceadh fíneálacha a íoc agus a neamhoiriúnaí is a bhíonn príosúnacht mar an fhreagairt uathoibríoch i gcásanna go dtarlaíonn a leithéid. Tá córas loighciúil chomhréireach anois againn.


Forálann an tAchtChuir an tAire leis á rá, Táim muiníneach, leis na hathruithe ar chóras na bhfíneálacha a thiocfaidh de bharr an tAcht a chur i ngníomh, go ndéanfar laghdú mór ar líon na ndaoine a chuirfear i bpríosún amach anseo de bharr neamhíoc fíneálacha.”D’aithin an tAire Mhic Gearailt scála na n-athruithe a chaithfí a dhéanamh ar chórais teicneolaíochta faisnéise agus riaracháin, lena n-áirítear ceanglais tairisceana, leis an Acht a chur i ngníomh, chomh maith leis an dúshlán nach beag a bheadh i gceist leis sin. Tháinig an tAire chun críche agus buíochas á ghabháil aige leis an tSeirbhís Chúirteanna as ucht a cuid oibre díograisí agus chuir sé fáilte roimh An Post mar sholáthraí na seirbhíse bailiúcháin fíneálacha.


A Chríoch


Nótaí don Eagarthóir

Is éard is aidhm leis an Acht Fíneálacha (Íoc agus Gnóthú) 2014 go bhféachfar go héifeachtach, oiread agus is féidir, le deireadh a chur le rogha na príosúnachta mar smachtbhanna i gcás mainneachtana i bhfíneáil. Forálann an tAcht le haghaidh fíneálacha a íoc ina ngálaí agus go bhforálfar lena aghaidh sin trí rialachán. Forálann an an reachtaíocht go bhféadfaidh an Chúirt ordú astaithe a cheangal le tuillimh mar mhodh le fíneáil gan íoc a ghnóthú i gcás go dteipfidh ar dhuine fíneáil a íoc faoin dáta dlite. Forálann an tAcht thairis sin go mbeidh sé de rogha ag an gCúirt glacadóir a cheapadh chun fíneáil gan íoc a ghnóthú. I gcás go mbeidh ordú gnóthaithe nó ordú astaithe forchurtha ach go mbeidh an fhíneáil nó cuid den fhineáil fós amuigh, féadfar ordú seirbhíse pobail a dhéanamh mar mhalairt ar an bpríosún. 

Fís Amháin Státseirbhís