26 Meán Fómhair 2017

 

Rinne Charlie Flanagan TD, an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais, an chéad Tuarascáil ón nGrúpa Oibre um Struchtúir Chaidrimh Thionsclaíoch don Gharda Síochána a chur faoi bhráid an Rialtais inniu (Dé Máirt) lena bhreithniú.

 

Tá an Grúpa Oibre faoi chathaoirleacht an Uas. John Murphy, iarArd-Rúnaí sa Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta, agus rinne sé roinnt moltaí i dtaca le caidreamh tionsclaíoch sa Gharda Síochána sa todhchaí.

 

Bhreithnigh an Rialtas an tuarascáil agus cheadaigh sé dréachtú na reachtaíochta lena dtabharfaí ceart rochtana do Chumainn an Gharda Síochána ar an gCoimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre agus ar an gCúirt Oibreachais a luaithe atá meicníochtaí inmheánacha caidrimh thionsclaíoch i bhfeidhm.  Tabharfaidh an Rialtas tús áite don reachtaíocht sin d’fhonn í a achtú go luath.

 

Chomh maith leis sin, cheadaigh an Rialtas moltaí an Ghrúpa Oibre i dtaca le stádas Chumainn an Gharda Síochána, leis an gceart chun dul ar stailc agus le cinneadh pá.

 

Ag labhairt dó inniu, ghabh an tAire buíochas leis an gCathaoirleach agus leis na comhaltaí den Ghrúpa Oibre as an obair a rinne siad chun an chéim sin den phróiseas a chur i gcrích.  Ghabh sé buíochas freisin leis na Cumainn de chuid an Gharda Síochána agus leis na páirtithe leasmhara eile a chuir le hobair an Ghrúpa.

 

Dúirt an tAire ina dhiaidh sin: ‘lá tábhachtach é seo in éabhlóid an chaidrimh thionsclaíoch sa Gharda Síochána.  Tá timpeallacht chobhsaí caidrimh thionsclaíoch le leas lucht bainistíochta an Gharda Síochána, na mball den Gharda Síochána agus an phobail. Trí obair le chéile ar bhealach cuiditheach, agus rochtain á tabhairt ar chóras caidrimh thionsclaíoch an Stáit, cinnteofar go seachnófar san am atá le teacht na deacrachtaí a bhí ann san am atá thart.’

 

Pléifear sa dara tuarascáil ón nGrúpa Oibre, a bheidh ar an tuarascáil deiridh freisin, leis na meicníochtaí inmheánacha caidrimh thionsclaíoch sa Gharda Síochána.  Dúirt an tAire Flanagan go bhfuil sé ag súil leis an Tuarascáil sin a fháil in am is i dtráth.

 

CRÍOCH

 

Tá cóip den Tuarascáil ón nGrúpa Oibre ar fáil ar shuíomh Gréasáin na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais ag an nasc seo a leanas: 

http://bit.ly/2xCqrUw

Fís Amháin Státseirbhís