20 Iúil 2018

Rinne an tAire Flanagan Ceanncheathrú an Gharda Síochána do Réigiún an Iarthair i nGaillimh a oscailt go hoifigiúil Dé hAoine an 20 Iúil 2018. I measc na ndaoine a d’fhreastail ar an oscailt bhí Donall Ó Cualáin, Coimisinéir an Gharda Síochána; Kevin “Boxer” Moran, an tAire Stáit d’Oifig na nOibreacha Poiblí; agus ionadaithe ó gach cuid den tsochaí áitiúil, lenar áiríodh grúpaí pobail agus grúpaí sochaí sibhialta.

Tá an Cheanncheathrú do Réigiún an Iarthair i nGaillimh ar cheann amháin de na trí cheanncheathrú réigiúnacha agus rannáin de chuid an Gharda Síochána a cuireadh i gcrích le déanaí. Dar leis an nGarda Síochána, meastar go mbeidh thart ar 250 ball den Gharda Síochána lonnaithe sa Cheanncheathrú do Réigiún an Iarthair nuair a bheidh sí lánoibríochtúil. 

Cuireadh dhá mhórfhorbairt ceanncheathrún nua eile de chuid an Gharda Síochána i gcrích i Loch Garman (i mí Mheán Fómhair 2017) agus ar Shráid Chaoimhín i mBaile Átha Cliath (i mí Aibreáin 2018) freisin.  Tógadh na 3 cheanncheathrú réigiúnacha agus rannáin sin le cistiú Státchiste arbh fhiú níos mó ná €100 milliún é.

Is ionann na saoráidí úrscothacha sin agus mórinfheistíocht i mbonneagar an Gharda Síochána. A bhuí leis na saoráidí, cabhrófar go mór leis an nGarda Síochána leanúint le seirbhís póilíneachta ghairmiúil a chur ar fáil ina chuid réigiún agus an Clár um Nua-aoisiú agus Athnuachan a sholáthar.

Ag an oscailt, labhair an tAire Flanagan faoin infheistíocht leanúnach a bhíonn á déanamh ag an Rialtas in eastát an Gharda Síochána:

“Is é an rud atá á fheiceáil againn anois ná na torthaí ar an gcistiú poiblí gan fasach a tugadh don Gharda Síochána le blianta beaga anuas.  Mar aon leis na 3 cheanncheathrú réigiúnacha agus rannáin ar ardchaighdeán a cuireadh i gcrích i nGaillimh, i Loch Garman agus i mBaile Átha Cliath, tá dul chun cinn suntasach á dhéanamh ag Oifig na nOibreacha Poiblí agus ag an nGarda Síochána anois maidir le mór-Chlár Tógála agus Athchóirithe an Gharda Síochána. Sampla den dul chun cinn sin is ea na hoibreacha uasghrádaithe cillíní a cuireadh i gcrích in 80 stáisiún de chuid an Gharda Síochána cheana féin”.

Thug an tAire Flanagan faoi deara go bhfuil “na Ceanncheathrúna Réigiúnacha nua á n-oscailt ag tráth ina bhfuil mór-athchóiriú agus mórinfheistíocht á ndéanamh, rud a athróidh ár seirbhís póilíneachta náisiúnta ó bhonn mar eagraíocht.  Agus sinn ag tarraingt ar chomóradh céad bliain bhunú an Gharda Síochána, táthar ar tí athrú suntasach a dhéanamh ar an eagraíocht, lena n-áirítear athrú a dhéanamh ar an dóigh a stiúrtar í.  Tá an sain-Choimisiún um Thodhchaí na Póilíneachta ag cur bailchríoch ar a chuid oibre faoi láthair agus leagfar amach sa tuarascáil uaidh samhail nua le haghaidh na póilíneachta in Éirinn do na blianta fada atá romhainn. Is samhail í sin lena dtabharfar ár ndúshlán fís nua a sholáthar don phóilíneacht sa tír seo.  Ina theannta sin, bainfidh Drew Harris, an chéad Choimisinéir eile ar an nGarda Síochána, leas as a bhuanna agus as a thaithí ríthábhachtach ar an bpóilíneacht, ar an tslándáil agus ar an mbainistíocht athruithe agus an Garda Síochána á bhunathrú aige ina shamhail sármhaitheasa póilíneachta a bheidh in ann dul i ngleic leis an raon ollmhór dúshlán atá roimh sheirbhísí póilíneachta ar fud an domhain.”

Ceann de na príomhaidhmeanna atá leis an gclár athchóirithe reatha is ea nua-aoisiú a dhéanamh ar an dóigh a soláthraítear seirbhísí póilíneachta ionas gur féidir seirbhís níos fearr a chur ar fáil don phobal.  Rinne Cigireacht an Gharda Síochána an tSamhail Póilíneachta Rannáin a mholadh sa tuarascáil chinniúnach uaithi maidir le hAthchóiriú an Gharda Síochána – An Phóilíneacht in Éirinn a Athrú – sa bhliain 2015. Ghlac an Coimisinéir ag an am agus an Rialtas an tSamhail ina dhiaidh sin agus tá sí á triail anois i nGaillimh, i Maigh Eo, i gCathair Chorcaí agus i mBaile Átha Cliath Theas-Lár. 

Dúirt an tAire Flanagan:

“Leis an tSamhail Póilíneachta Rannáin, beifear in ann díriú níos tiomnaithe a leagan ar an bpóilíneacht pobail agus ar an gcoireacht thromchúiseach a imscrúdú ar fud na Rannán trí Cheannfoirt a shannadh chuig na cúraimí sin, áit a bhfaighidh siad tacaíocht ó Chigirí breise. Faoin tsamhail nua, is iad sibhialtaigh ghairmiúla oilte a chuirfidh na feidhmeanna riaracháin i gcrích agus fágfaidh sé sin go mbeidh na baill faoi mhionn saor chun a gcuid oiliúna, saineolais agus taithí a úsáid chun ár bpobail a phóilíniú. Na ceachtanna a fhoghlaimeofar le linn na dtreoirthionscadal, lena n-áireofar an ceann anseo i nGaillimh, bainfear leas astu ar fud na tíre ar fad de réir mar a chuirtear an tsamhail i bhfeidhm.”

Chomh maith leis sin, thapaigh an tAire Flanagan an deis chun buíochas a ghabháil leis an gCoimisinéir Ó Cualáin as ucht a sheirbhíse sula dtéann sé ar scor i mí Mheán Fómhair 2018. Mar fhocal scoir, dhearbhaigh sé arís eile a thiomanta atá an Rialtas do na cláir uaillmhianacha infheistíochta agus athchóirithe atá ar siúl faoi láthair a sholáthar d’fhonn láithreacht póilíneachta den chéad scoth atá láidir agus infheicthe a chinntiú ar fud na tíre.

CRÍOCH

Nótaí d’eagarthóirí

Ba í an fhoireann Seirbhísí Ailtireachta in Oifig na nOibreacha Poiblí a dhear Ceanncheathrú an Gharda Síochána do Réigiún an Iarthair. Bhí an fhoireann faoi stiúir ag Ciaran O’Connor, an tAiltire Stáit.  

Is é atá sa Cheanncheathrú ná sraith foirgneamh a bhfuil cumhdach aolchloiche agus eibhir orthu. Tá thart ar 11,000 méadar cearnach, nó thart ar 1.02 heicteár, inti agus tá clós slán ann sa lár. Dhear Oifig na nOibreacha Poiblí an scéim chun prionsabail an deartha ghlais inbhuanaithe a urramú. Bainfidh an cheanncheathrú rátáil fuinnimh A amach agus tá díonta glasa agus grianphainéil uirthi le haghaidh téamh uisce.

Bronnadh an conradh le haghaidh an cheanncheathrú a thógáil ar JJ Rhatigan & Co., conraitheoir áitiúil, an 2 Deireadh Fómhair 2015.  Tosaíodh oibreacha ar an láithreán tamaillín ina dhiaidh sin agus críochnaíodh i mí Iúil 2018 iad.

Meastar go mbeidh thart ar 250 ball den Gharda Síochána lonnaithe sa Cheanncheathrú do Réigiún an Iarthair nuair a bheidh sí lánoibríochtúil. 

Is é atá sa cheanncheathrú ná roinnt saoráidí tábhachtacha a mbeidh ról tábhachtach acu i seirbhísí póilíneachta a sholáthar do phobal na Gaillimhe agus Réigiún an Iarthair. Áirítear iad seo a leanas leis na saoráidí sin:

 

Tacófar sa tsaoráid freisin le raon feidhmeanna réigiúnacha agus rannáin, lena n-áireofar tithíocht:

Fís Amháin Státseirbhís