30 Samhain 2018

D’fhógair Charlie Flanagan TD, an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais, inniu go ndearna an Rialtas ceapacháin bhuana chuig na poist mar Shirriam Chathair Bhaile Átha Cliath, le héifeacht ón 16 Nollaig 2018, mar Shirriam Ioncaim do Chontae Shligigh agus do Chontae Ros Comáin, le héifeacht ón 23 Nollaig 2018, agus mar Shirriam Ioncaim do Chontae Chill Dara agus do Chontae Cheatharlach, le héifeacht ón 29 Eanáir 2019.

Dúirt an tAire: “Ba mhaith liom comhghairdeas a dhéanamh leis an Uas. Joseph Burke, leis an Uas. David Kelly agus le Alice Lanigan Uas. faoina gceapachán chuig an bpost mar Shirriam Chathair Bhaile Átha Cliath agus mar Shirriamaí Ioncaim faoi seach.  Tá taithí fhairsing ag an triúr díobh agus rachaidh an taithí sin chun tairbhe dá ról nua. Tá muinín agam go gcomhlíonfaidh siad a ról go cumasach.  Ba mhaith liom an deis seo a thapú freisin chun buíochas a ghabháil leis an Uas. James Barry (Sirriam Reatha Chathair Bhaile Átha Cliath), leis an Uas. John Kelly (Sirriam Ioncaim Reatha do Chontae Shligigh agus do Chontae Ros Comáin) agus leis an Uas. Frank Lanigan (Sirriam Ioncaim Reatha do Chontae Chill Dara agus do Chontae Cheatharlach) agus ba mhaith liom gach rath a ghuí orthu amach anseo.”

Ceapadh an tUas. Joseph Burke chuig an bpost mar Shirriam Chathair Bhaile Átha Cliath.  Mar aon lena bheith ina Chomhpháirtí Bainistíochta sa chleachtadh príobháideach, d’fhóin an tUas. Burke roimhe seo mar Mhaoirseoir Comhairimh do Thoghcháin Áitiúla agus Eorpacha in Oifig Shirriam Chontae Bhaile Átha Cliath.

Ceapadh an tUas. David Kelly chuig an bpost mar Shirriam Ioncaim do Chontae Shligigh agus do Chontae Ros Comáin.  D’fhóin an tUas. Kelly mar Chúntóir don Sirriam Ioncaim reatha sular thosaigh sé ag obair mar Aturnae Comhlach sa chleachtadh príobháideach.

Ceapadh Alice Lanigan Uas. chuig an bpost mar Shirriam Ioncaim do Chontae Chill Dara agus do Chontae Cheatharlach.  Tá sí ina haturnae atá ag cleachtadh, agus í ag obair le níos mó ná aon bhliain déag anuas i réimsí an ghnóthaithe fiachais agus sócmhainní, na slánaíochta gairmiúla, an damáiste maoine agus na díobhála pearsanta.

Rinneadh na ceapacháin faoi alt 12(3)(a) den Acht Oifigeach Cúirte, 1945.  Reáchtáil an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí comórtas oscailte do gach ceann de na poist, a fógraíodh i mí an Mheithimh/i mí Iúil i mbliana agus a bheidh folamh an 16 Nollaig 2018, an 23 Nollaig 2018 agus an 29 Eanáir 2019 faoi seach. 

CRÍOCH

Nóta d’Eagarthóirí

Is í an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí an comhlacht neamhspleách a bhfuil de chúram air seirbhísí earcaíochta, measúnaithe agus roghnúcháin atá cóir agus neamhchlaon a sholáthar don Státseirbhís, d’údaráis áitiúla, d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, don Gharda Síochána agus do chomhlachtaí poiblí eile. 

Faoi fhorálacha alt 12(5) den Acht Oifigeach Cúirte, 1945, ní mór, maidir le haon duine a cheapfar mar Shirriam:

 

•             gur abhcóide é a chleacht a ghairm ar feadh cúig bliana ar a laghad; nó

•             gur aturnae é a chleacht a ghairm ar feadh cúig bliana ar a laghad; nó

•             gur ghníomhaigh sé ar feadh cúig bliana ar a laghad mar chléireach bainistíochta nó

mar phríomhchúntóir d’fhoshirriam nó do shirriam.

Róil Shirriam Chontae Bhaile Átha Cliath

Tá Sirriam Chontae Bhaile Átha Cliath freagrach as Orduithe Cúirte agus Deimhnithe Ioncaim a fhorfheidhmiú agus as gníomhú mar Cheann Comhairimh faoi alt 30(2) den Acht Toghcháin, 1992.

Ról an tSirriam Ioncaim

Tá Sirriam Ioncaim freagrach as Deimhnithe Ioncaim a fhorfheidhmiú faoi alt 960L den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997.

Fís Amháin Státseirbhís