Buiséad 2017 – Breis agus €2.5 billiún do bhuiséad na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais

· Maoiniú le cur ar fáil chun Saotharlann nua Eolaíochta Fóiréinsice a thógáil, rud a gcuirfear tús leis in 2017 

· Comhlachtaí rialála neartaithe ag an mBuiséad, e.g., an Rialálaí Cumann Carthanachta, An Coimisinéir Cosanta Sonraí agus an tÚdarás Slándála Príobháidí 

· Caipiteal breise agus maoiniú TFC don tSeirbhís Chúirteanna 

 

An 11 Deireadh Fómhair 2016 

Tá fáilte curtha ag an Tánaiste, Frances Fitzgerald, TD, roimh mhaoiniú ar fiú €2.54 billiún é don earnáil Dlí agus Cirt agus Comhionannais a fógraíodh i mBuiséad 2017. Sin méadú €85 million ar Mheastachán Athbhreithnithe 2016 (méadú €68 ar an gcaiteachas reatha, i gcomparáid leis an Tuairisc Caiteachais Lár Bliana, 2016). 

Tá maoiniú curtha ar fáil chun gur féidir 800 Garda a earcú in 2017 agus suas le 500 sibhialtach chun tacú leis an bplean mór leasaithe atá le cur i bhfeidhm in An Garda Síochána.  Tá €71.5 milliún curtha ar fáil le gur féidir le Gardaí ragobair a dhéanamh chun brú a choinneáil ar dhronga coirpeach, leanúint le Operation Thor agus a chinntiú go leanfar gan stad, le linn 2017, le bearta atá i bhfeidhm chun sceimhlitheoireacht idirnáisiúnta a sheachaint. 

Dúirt an Tánaiste: “Chuir an Rialtas seo tús le hearcaíocht Gardaí an athuair in 2014 tar éis sámhnas 5 bliana a bheith air. Is féidir liom a fhógairt anois go bhfuil a mbeannacht tugtha ag an Rialtas do mo mholadhsa go mbeadh 21,000 ball foirne in An Garda Síochána faoin mbliain 2021, lena n-áirítear 15,000 Garda, 2,000 duine san Fhórsa Cúltaca, agus 4,000 sibhialtach.   Fágann an maoiniú go bhféadfar 800 Garda agus suas le 500 sibhialtach a earcú in 2017.  Déanfar ceapacháin chuig Cúltaca an Gharda Síochána chomh maith. Tuairim agus 300 a bheidh i gceist in 2017.  Féadfar tacú leis an bpróiseas leasaithe atá ar siúl in An Garda Síochána agus é a neartú de bharr an mhaoinithe sin.   

Anuas ar an maoiniú sin, cuirim fáilte roimh an maoiniú atá á chur ar fáil do 2017 le haghaidh ragobair na nGardaí, maoiniú ar fiú €71.5 milliún é san iomlán. Fágfaidh an maoiniú seo go bhféadfar dul i mbun oibríochtaí móra a dhíreoidh ar choireann drongchoirpeachta, buirgléireacht agus sceimhlitheoireacht.   Teastaíonn an-chuid acmhainní don chineál seo oibre; is obair dheacair dhainséarach í ach tá toradh ar an infheistíocht atá déanta go nuige seo in An Garda Síochána agus cinnteoidh an maoiniú go bhféadfar leanúint leis na hiarrachtaí móra seo an bhliain seo chugainn. Tá €1 mhilliún curtha ar leataobh agam do shraith nua scéimeanna pobail CCTV, rud a thagann leis an tiomantas atá sa Chlár do Rialtas Comhpháirtíochta infheistiú i gcórais CCTV sa líonra bóithre agus sna hionaid uirbeacha.”

 

Saotharlann nua Eolaíochta Fóiréinsice - €6 mhilliún in 2017 

D'fhógair an Tánaiste go bhfuil dlús curtha aici le tógáil Saotharlainne nua Eolaíochta Fóiréinsice.  Tá an tsaotharlann atá i gCeanncheathrú an Gharda Síochána faoi láthair seanchaite agus is gá áiseanna a chur ann agus í a nuachóiriú. Tá ar chumas Oifig na nOibreacha Poiblí an tsaotharlann nua seo a fhorbairt ar láthair in mBacastún, Co. Chill Dara.   Beifear in ann tosú ar an obair sin in 2017 de bharr an mhaoinithe seo. 

Dúirt an Tánaiste: “Is rímhaith is eol dom go bhfuil obair fhíorthábhachtach déanta ag Eolaíocht Fhóiréinseach na hÉireann sa chóras ceartais choiriúil anseo. Nuair a bheidh na háiseanna saincheaptha nua curtha i bhfearas, beidh seirbhís níos éifeachtúla ann dá mbarr; seirbhís a bheidh i bhfad níos fearr ó thaobh anailís a dhéanamh ar shamplaí a bhaineann le coireanna agus sainfhianaise a thabhairt le linn trialacha cúirte. Is maith ann a leithéid i bhfianaise a thábhachtaí atá sé dúshlán na coireachta a thabhairt".   

Agus í ag cur fáilte roimh an maoiniú, dúirt an Dr. Sheila Willis: “Is an-dea-scéala é seo do lucht bainistíochta agus d'fhoireann an FSI. Tá an tsaotharlann atá ann faoi láthair mí-oiriúnach do chleachtais eolaíochta nua-aimseartha agus tá sé ríthábhachtach go mbeidh saotharlann nua ann chomh luath agus is féidir. Nuair a bheidh, beimid in ann lántairbhe a bhaint as an mbunachar sonraí nua DNA agus teacht roimh na riachtanais a bheidh ag an tSeirbhís sna blianta fada amach romhainn.”

 

Vóta maidir leis an tSeirbhís Chúirteanna 

D'fhógair an Tánaiste go gcuirfear breis agus €30 milliún de mhaoiniú ar fáil do na Cúirteanna, rud a fhágann gur €140 milliún an t-ollmhéid atá leithroinnte i gcomhair na bliana 2017.  

Tá maoiniú caipitil breise le bheith ann, isteach is amach le €23 milliún, móide €4.5 milliún do TFC i leith na dtithe cúirte agus chun feidhmiúlacht TFC na gcúirteanna a uasghrádú agus a fheabhsú. 

Cuirfear le líon na mball foirne sa tSeirbhís Chúirteanna de bharr an mhaoinithe bhreise, lena n-áirítear sa phrobháid, sna coimircí cúirte agus sa bhainistíocht athraithe, chomh maith le hoifigí áitiúla cúirte, rud a mhaolóidh an mhoill atá ar sheirbhísí túslíne agus a chuirfidh dlús le leasú.

 

Feidhmeanna Rialála agus Inimirce Neartaithe 

Tá roinnt réimsí tábhachtacha a bhfuil maoiniú á thabhairt le haghaidh roinnt mhaith ball foirne breise. Tá na riachtanais seo ann de bharr seirbhísí a bheith á leathnú, tuilleadh riachtanas a bheith ann, nó, i réimsí ar nós INIS (Seirbhís Eadóirsithe agus Inimirce na hÉireann), de bharr gur gá dul i ngleic leis an méadú atá tagtha ar líon na n-iarratas agus gnéithe áirithe de sheirbhísí a leasú, rud a bhfuil géarghá leis; mar shampla, tuilleadh sibhialtach a chur ag obair ag an gcuntar rialaithe pasanna in Aerfort Bhaile Átha Cliath. Tá maoiniú breise €3.6 milliún san iomlán curtha ar leataobh do INIS chun na críche seo agus cuirfear tús le hearcaíocht i gcomhair na bpost seo chomh luath agus is féidir.

 

Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí 

Le cois an mhaoinithe bhreise mhóir a cuireadh ar fáil i mbliana, tá €2.8 milliún á chur ar fáil in 2017, rud a chiallaíonn gur €7.5 milliún atá curtha ar fáil. 

Dúirt an Tánaiste: “Tá an méadú atá ceadaithe i mBuiséad 2017 sna sála ar mhéadú mór maoinithe a bhí ann in 2015 agus 2016, agus cuireann bonn faoin ról tábhachtach atá ag an gCoimisinéir Cosanta Sonraí maidir le lear mór eagraíochtaí ilnáisiúnta idirlín méithshonraí atá lonnaithe in Éirinn. Cuirfidh sé ar chumas na hOifige dlús a chur le hullmhúcháin do Rialachán nua AE maidir le Cosaint Sonraí a theacht isteach in 2018,  rud a fhágfaidh go dtiocfaidh athrú bunúsach ar an gcaoi a ndéileáiltear le cosaint sonraí agus ar an gcruth atá air faoi láthair.”

 

Seirbhís Príosún na hÉireann 

De bharr an mhaoinithe atá leithroinnte in 2017, beifear ábalta tús a chur le bloc nua 110 cillín agus aonad nua do phríosúnaithe mná a thógáil i bPríosún Luimnigh do Sheirbhís Phríosúin na hÉireann, mar aon le bloc nua uasmhéid slándála i bpríosún Phort Laoise. 

 

Údarás Rialála na gCarthanas 

Cuireadh €1.7 million breise ar fáil chun tuilleadh ball foirne a fháil agus costais eile a íoc i dtreo is go mbeidh an tÚdarás in ann dualgais agus freagrachtaí a bhaineann le maoirseacht agus atá fíorthábhachtach a neartú faoin Acht Carthanas. 

 

An tSeirbhís Promhaidh 

Tá ról fíorthábhachtach ag an tSeirbhís maidir le hatitimeachas a laghdú agus tá níos mó ná €2 mhilliún breise curtha ar fáil, lena n-áirítear €1 mhilliún de mhaoiniú breise párolla, a ligfidh don tSeirbhís tuilleadh Oifigeach Promhaidh agus tuilleadh Oifigeach Seirbhíse Pobail a earcú. 

Tá maoiniú breise curtha i dtreo roinnt réimsí eile freisin, chun freastal ar bhunriachtanais foirne, i measc nithe eile, mar seo a leanas: 

- An Biúró um Shócmhainní Coiriúla (€0.5 mhilliún) 

- An tÚdarás Slándála Príobháidí (€0.4 mhilliún) 

- An tSeirbhís Chróinéara (€0.4 mhilliún) 

- An tÚdarás Náisiúnta Míchumais (€0.2 mhilliún). 

 

Tá áthas faoi leith ar an Tánaiste go bhfuil maoiniú breise á chur ar fáil don Bhord um Chúnamh Dlíthiúil in 2017. Tá méadú breis agus €4 mhilliún (12%) i gceist san iomlán in 2017, rud a fheabhsóidh soláthar comhairle dlí do theaghlaigh soghonta. Tá san áireamh ansin €2.4 milliún le haghaidh comhairle dlí agus ionadaíocht dlí do dhaoine atá dócmhainneach agus a bhfuil riaráistí morgáiste orthu. Is cuid den iarracht dul i ngleic le riaráistí morgáiste an tacaíocht seo, a bhaineann le Plean Gnímh Tithíochta an Rialtais. 

Cé go bhfuil acmhainní breise á gcur ar fáil i roinnt mhaith réimsí cláir, tá maoiniú breise faighte ag an Tánaiste don méid seo a leanas chomh maith: 

- Tionscnaimh don Lucht Siúil - €1.0 mhilliún: teastaíonn tuilleadh infheistíochta sa réimse seo mar aon le straitéis nua, a bheidh ann go luath. Úsáidfear an maoiniú seo chun feabhas a chur ar sheirbhísí a chuirtear ar fáil don lucht siúil agus seibhísí comhairleoireachta agus eadrána. 

- Bearta do Phobail atá Faoi Mhíbhuntáiste- €2.7 milliún: Maoiniú a bhaineann le Cuntais Dhíomhaoine, lena n-áirítear Clár Athstiúrtha Óige an Gharda Síochána agus Clár Sheirbhís na hÉireann um Cheartas i leith an Aos Óig. 

- Bearta um Chosc na Coireachta/COSC agus Íospartaigh na Coireachta - €0.6 million: Cuirfear an maoiniú seo i dtreo an fheachtais feasachta maidir le foréigean baile agus gnéis agus foréigean baile agus déanann socrú do chláir atá dírithe ar lucht déanta coireanna riachtanais a shásamh faoi Choinbhinsiún Chomhairle na hEorpa maidir le foréigean in aghaidh ban a chosc agus a chomhrac agus maidir le foréigean baile, rud atá ina thiomantas i gClár an Rialtais. 

Chuir an Tánaiste fáilte roimh an maoiniú breise atá curtha ar fáil d'Oifig Íospartaigh na Coireachta. Dúirt sí "Cabhróidh an méadú seo ar mhaoiniú le heagraíochtaí pobail agus deonacha na héilimh bhreise atá ar sheirbhísí tacaíochta, amhail eolas a chur ar fáil maidir le cearta íospartach agus coimhdeacht a dhéanamh ar dhuine chun cúirte, a eascraíonn as cur i bhfeidhm fhorálacha Threoir Íospartach an AE". 

 

Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas 

Tá €300,000 sa bhreis á chur ar fáil in 2017 d'earcú breise le go mbeidh an Coimisiún in ann leanúint leis an obair fhíorthábhachtach a dhéanann sé. 

 

Vóta Oifige Luachála 

Tá €750,000 curtha ar leataobh don Oifig Luachála d'fhonn tacú le hathbhreithniú luachálacha do mhaoin tráchtála áirithe i limistéir Údaráis Áitiúil. Ceapadh 20 ball foirne breise agus bunaíodh Aonad Athbhreithnithe, rud a chuirfidh le hacmhainní sa réimse tábhachtach seo. 

/Críoch 

Nótaí d'Eagarthóirí 

€2.54 billiún an t-iomlán a chaith an Grúpa Vótála Ceartais agus cumhdaíonn sé na Vótaí seo a leanas: 

An Garda Síochána (€1,582.7); An tSeirbhís Chúirteanna (€140.1); Príosúin (€327.4); An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais (440.7); Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas (€6.6); An tÚdarás Póilíneachta (€2.7); An Oifig Luachála (€11.5); An tÚdarás Clárúcháin Maoine (€31.3).

 

Fís Amháin Státseirbhís