·    Dearadh na tionscadail nua chun dul i ngleic le coireacht na n-óg agus í a chosc

·    Fógraíonn an tAire an chéad cheim de sheirbhís phíolótach meantóireachta do dhaoine óga freisin

·    €1.7 milliún de mhaoiniú á sholáthar ó Chiste na gCuntas Díomhaoin do thionscnaimh nua um cheartas i leith an aosa óig

 

7ú  Eanáir, 2016

 

Tá sé fógartha ag Proinséas Mhic Gearailt, T.D., Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais, inniu go gcuirfear tús leis na hoibriúcháin ag seacht dTionscadal Athstiúrtha Óige an Gharda Síochána (TAÓGS) go luath in 2016. D’fhógair an tAire freisin inniu feidhmiú céimneach na chéad chéime de sheirbhís phíolótach meantóireachta do dhaoine óga a thagann ar aire an Gharda Síochána. San iomlán, tá €1.7 milliún á leithroinnt ó Mhaoiniú na gCuntas Díomhaoin chun tacú leis na tionscnaimh nua seo um cheartas i leith an aosa óig.

 

Beidh seacht dTionscadal Athstiúrtha Óige nua an Gharda Síochána lonnaithe sna ceantair seo a leanas:

 

·     Baile Átha Í, Co. Chill Dara

·     Baile Brigín, Co. Bhaile Átha Cliath

·     Domhnach Cearna/Fionnradharc/Cluain Tarbh, Cathair Bhaile Átha Cliath

·     Cill Bharróg/Cill Easra/Ráth Eanaigh, Cathair Bhaile Átha Cliath

·     An Nás, Co. Chill Dara

·     An tAonach, Co. Thiobraid Árainn

·     Ráth Caola, Co. Luimnigh

 

Tagann fógra an Aire i ndiaidh próisis, ar cuireadh críoch leis le déanaí, chun soláthraithe seirbhíse a roghnú chun na tionscadail nua a fheidhmiú.

 

Dúirt an tAire Mhic Gearailt Is ionann tosú na seacht dtionscadal nua seo agus fíorú an rún daingean a bhí agam go méadófaí líon Thionscadal Athstiúrtha Óige an Gharda Síochána ar bhonn náisiúnta ó 100 go dtí 110.”

Bunaíodh na chéad trí thionscadal in 2015 i gCarraig Uí Leighin, Co. Chorcaí agus i gCill Mhaighneann agus Leamhcán i mBaile Átha Cliath

Tá breis is €1.2 milliún á chur ar fáil ó Chiste na gCuntas Díomhaoin i dtreo na gcostas leis na deich dtionscadal nua a fheidhmiú in 2016. Áiríodh na tionscadail i bPlean Gníomhaíochta  na gCuntas Díomhaoin 2014, a ghlac an tAire Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil. Áireofar na tionscadail sa Chlár um Infhostaitheacht, Cuimsiú agus Foghlaim (PEIL) de chuid Chiste Sóisialta na hEorpa (CSTE) 2014-2020 freisin. Tacófar leo trí mhaoiniú ón Aontas Eorpach freisin mar sin.

Dúirt an tAire Mhic Gearailt: Tá dul chun cinn suntasach déanta san obair le dul i ngleic le coireacht na n-óg le blianta beaga anuas. Tá sé tábhachtach a aithint áfach go bhfuil gá le hiarrachtaí breise le coireacht a chosc agus coireacht a laghdú, amhail Tionscadail Athstiúrtha Óige an Gharda Síochána, i gceantair mar a bhfuil ardleibhéal de choireacht na n-óg agus i gceantair mar a n-ardaíonn méadú ar dhaonra na n-óg an baol go dtiocfaidh méadú ar leibhéil choireacht na n-óg.”

Beidh na tionscadail nua atá á bhfógairt inniu agam lonnaithe laistigh de phobail agus beidh gníomhaireachtaí ag obair i gcomhar lena chéile ina leith. Tacóidh na tionscadail freisin le hiarrachtaí réamhghníomhacha an nGarda Síochána le hoibriú le daoine óga chun iad a athstiúradh amach ó bheith ag dul i mbun iompair fhrithshóisialta agus/nó iompair choiriúil.

D’fhógair an tAire feidhmiú céimneach na chéad chéime de sheirbhís phíolótach meantóireachta freisin do dhaoine óga a thagann ar aire an Gharda Síochána. Don chéim phíolótach tosaigh, cuirfear seirbhísí meantóireachta ar fáil do dhá Thionscadal Athstiúrtha Óige is daichead de chuid an Gharda Síochána. Thug an tAire le fios go bhfuil sé i gceist an tseirbhís phíolótach a leathnú i rith na bliana. Tá €500,000 de mhaoiniú ó Chiste na gCuntas Díomhaoin á chur ar fáil i dtreo na gcostas sleis an tseirbhís phíolótach a fheidhmiú in 2016.  

Dúirt an tAire go “léiríonn na tionscnaimh nua seo an rún daingean atá ag an Rialtas seo le coireacht na n-óg a chosc agus a laghdú agus le tacú le sárobair an Gharda Síochána le daoine óga atá i mbaol, nó a théann i mbun, iompair choiriúil nó fhrithshóisialta.”

Fís Amháin Státseirbhís