17 Bealtaine 2018

D’fhógair Charlie Flanagan TD, An tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais, inniu (Déardaoin) gur seoladh ar www.publicjobs.ie an feachtas earcaíochta don bhliain seo le haghaidh comhaltaí nua den Gharda Síochána.

Ag fógairt an fheachtais dó, dúirt an tAire Flanagan:

“Chun éifeacht a thabhairt do ghealltanas an Rialtais go méadófaí líon foirne an Gharda Síochána go 15,000 comhalta faoin mbliain 2021, d’iarr Coimisinéir an Gharda Síochána ar an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí feachtas nua earcaíochta chuig an nGarda Síochána a reáchtáil.

“Is gairm thairbheach seirbhíse poiblí í gairm sa Gharda Síochána, áit a gcuireann na comhaltaí go mór le sábháilteacht agus folláine na bpobal a bhfreastalaíonn siad orthu ar bhonn laethúil. 

“Cé go bhfuil an phóilíneacht phobail ina cuid dhílis den phóilíneacht in Éirinn, tugtar deiseanna iontacha do dhaoine leis an raon leathan aonad speisialta atá ann sa Gharda Síochána sa lá atá inniu ann speisialtóireacht a dhéanamh i réimsí amhail an chibearchoireacht, an chosaint leanaí, an comhrac in aghaidh na sceimhlitheoireachta, an comhrac in aghaidh calaoise, an phóilíneacht idirnáisiúnta agus a lán réimsí eile.

“Molaim do na daoine go léir ar spéis leo tacú le misean an Gharda Síochána chun an pobal a chosaint agus freastal air dul chuig suíomh Gréasáin na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí agus a n-iarratas a chur isteach ag www.publicjobs.ie.

“Tá sé tábhachtach go bhfuil an Garda Síochána ina léiriú ar na pobail a bhfreastalaíonn sé orthu agus a gcosnaíonn sé iad agus ba mhaith liom iarraidh ar na baill de phobail mhionlaigh agus de phobail nua breithniú a dhéanamh ar iarratas a dhéanamh ar an gcomórtas earcaíochta seo agus ar chomórtais earcaíochta sa todhchaí.

“Chun aitheantas a thabhairt don oiliúint ar thug comhaltaí Cúltaca fúithi agus don mhéid a chuireann siad le póilíneacht a dhéanamh ar phobail fud fad na tíre, áireofar sruth Gaeilge leis an bhfeachtas nua mar aon le sruth speisialta do chomhaltaí incháilithe de Chúltaca an Gharda Síochána a thugann a gcuid ama ar bhonn deonach chun tacú le hobair an Gharda Síochána.” 

Dúirt an tAire Flanagan freisin:

“Drochthoradh ar an gcúlú eacnamaíochta ba ea an laghdú sa líon comhaltaí den Gharda Síochána agus dúnadh Choláiste an Gharda Síochána.  Ón uair a athosclaíodh an Coláiste i mí Mheán Fómhair 2014 i leith, áfach, dhearbhaigh 1,770 earcach mar chomhaltaí den Gharda Síochána agus cuireadh amach iad chun freastal ar phobail ar fud na tíre. Tá 600 earcach eile le dearbhú níos moille i mbliana, rud a fhágfaidh gurbh ionann an líon comhaltaí den Gharda Síochána agus 14,000 duine. Cinnteoidh sé sin go mbeifear ar an mbealach ceart chun an sprioc 15,000 comhalta faoin mbliain 2021 a bhaint amach.”

Agus aird á tabhairt ar an líon comhaltaí a mheastar a rachaidh ar scor, beidh sé riachtanach thart ar 1,600 comhalta sa bhreis den Gharda Síochána a earcú ar bhonn céimnithe sa dá bhliain romhainn chun go mbeidh 15,000 comhalta ann faoin mbliain 2021. Ina theannta sin, beidh sreabhadh leanúnach iarrthóirí oiriúnacha ag teastáil chun clár uaillmhianach earcaíochta luathaithe an Rialtais a chomhlíonadh.

Dúirt an tAire mar fhocal scoir: “Meastar go dtosóidh iarrthóirí rathúla ón bhfeachtas nua ag dul isteach i gColáiste an Gharda Síochána sa dara reatha den bhliain 2018.”  

 

Nótaí d’eagarthóirí:

Ní mór iarratais a dhéanamh trí www.publicjobs.ie. Is é 3pm Dé Céadaoin an 6 Meitheamh 2018 an spriocdháta le haghaidh iarratais a fháil.

Ceanglaítear ar iarrthóirí rathúla tabhairt faoi chlár oiliúna dhá bhliain ar ina leith a mbronnfar BA i bPóilíneacht Fheidhmeach orthu. Tá an clár dhá bhliain comhdhéanta de thrí Chéim. Cuimsíonn Céim I bloc teagaisc 34 seachtaine i gColáiste an Gharda Síochána ar an Teampall Mór (saoire 2 sheachtain san áireamh), ar ina dhiaidh a dhearbhóidh siad mar chomhaltaí den Gharda Síochána. Cuimsíonn Céim II bloc 34 seachtaine a bhfuil foghlaim ó thaithí ar an láthair i gceist leis. Sa deireadh, cuimsíonn Céim III oiliúint neamhspleách. 

Faigheann na hoiliúnaithe liúntas is fiú €184 sa tseachtain le linn oiliúint Chéim I. Cuireann Coláiste an Gharda Síochána an chóiríocht agus an bia ar fáil.

Tar éis dearbhú mar lánchomhalta den Gharda Síochána ar an mbloc 34 seachtaine a chur i gcrích go rathúil, téann an comhalta ar aghaidh chuig an gcéad phointe de scála pá incriminteach an Gharda Síochána, atá cothrom le €29,699. Ardóidh an scála incriminteach go €48,271 sa bhliain tar éis 8 mbliana agus beidh dhá incrimint bhreise ann tar éis seirbhís 13 bliana agus seirbhís 19 mbliana a chur isteach, rud a mhéadóidh an t-uasphointe den scála pá go €51,963 sa bhliain tar éis 19 mbliana. Is féidir go n-íocfar liúntais eile, lena n-áirítear le haghaidh uaireanta míshóisialta, agus is féidir go n-íocfar pá ragoibre freisin.

Fís Amháin Státseirbhís