12 Bealtaine 2018

Inniu (Dé Sathairn), sheol Charlie Flanagan TD, an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais, agus David Stanton TD, an tAire Stáit le freagracht speisialta as Comhionannas, Inimirce agus Imeascadh, an chéad ghlao ar ainmniúcháin faoi Chlár um Ligean Isteach Daonnúil 2 atá á reáchtáil ag Clár Cosanta Dídeanaithe na hÉireann. Ón Luan an 14 Bealtaine 2018, féadfaidh saoránaigh, tairbhithe cosanta idirnáisiúnta agus dídeanaithe cláir a ndaoine muinteartha a mholadh lena ligean isteach in Éirinn. Beidh an glao ar oscailt ar feadh tréimhse sé seachtaine go dtí an 30 Meitheamh 2018. Cuid de na pleananna atá ag na hAirí chun na gealltanais atá tugtha ag Éirinn aghaidh a thabhairt ar ghéarchéim na himirce a chomhlíonadh is ea an Clár um Ligean Isteach Daonnúil.

Dúirt an tAire Flanagan: “Tá áthas orm gur éirigh le Clár Cosanta Dídeanaithe na hÉireann an gealltanas uaidh daoine ón nGréig a athshocrú a chomhlíonadh agus gurb amhlaidh, ó thús an chláir, gur sháraigh sé na gealltanais bhunaidh a thug sé maidir leis an athshocrú. Tá an dara céim den chlár ar siúl anois, rud lena ngabhann gealltanais mhéadaithe maidir leis an athshocrú agus tosú an Chláir nua um Ligean Isteach Daonnúil. Feidhmeofar an clár faoi chumhachtaí lánroghnacha an Aire agus tabharfar deis do dhaoine in Éirinn a bhfuil daoine muinteartha acu a ndeachaigh scála ollmhór an easáitithe i bhfeidhm orthu na daoine muinteartha sin a ainmniú lena ligean isteach faoin gclár seo.  Tá a fhios agam go n-athrófar cuid mhór saolta a bhuí leis an gclár seo agus tá an-áthas orm bheith in ann, in éineacht leis an Aire Stanton, an glao seo ar mholtaí a oscailt.”

Is mian leis na hAirí tús áite a thabhairt do dhaoine muinteartha atá sna staideanna is leochailí ar bhonn idirnáisiúnta agus, tar éis dul i gcomhairle le hOifig Ard-Choimisinéir na Náisiún Aontaithe le haghaidh Dídeanaithe (UNHCR), beidh daoine ó na tíortha seo a leanas incháilithe faoin scéim:  an tSiria, an Afganastáin, an tSúdáin Theas, an tSomáil, an tSúdáin, Poblacht Dhaonlathach an Chongó, Poblacht na hAfraice Láir, Maenmar, an Eiritré, agus an Bhurúin.  Is iad na tíortha sin na deich bpríomhthír foinse dídeanaithe atá liostaithe sa Tuarascáil Bhliantúil maidir le Treochtaí Domhanda ó UNHCR.

Thar an gcéad dá bhliain eile, is amhlaidh faoin gClár um Ligean Isteach Daonnúil go ligfear isteach sa tír suas le 530 duine de dhaoine muinteartha de chuid shaoránaigh na hÉireann, de dhaoine a bhfuil stádas dídeanaí nó stádas cosanta coimhdí acu faoin gCoinbhinsiún agus de dhaoine a bhfuil stádas dídeanaí cláir acu agus a thagann ó na tíortha atá liostaithe thuas.

Dúirt an tAire Stáit Stanton: “Faoin gClár um Ligean Isteach Daonnúil, freagraítear ar bhealach daonnachtúil solúbtha do riachtanais na ndaoine sin atá ag teitheadh ó limistéir ardriosca agus éascaítear a n-athaontú le daoine muinteartha in Éirinn.  Leis an gClár, treisítear leis an tiomantas atá ag an Rialtas do fhreagairt go dearfach do ghéarchéimeanna daonnúla agus leis an gcumas atá aige é sin a dhéanamh. Daoine a ligfear isteach faoin gclár seo, ligfear isteach i gClár Cosanta Dídeanaithe na hÉireann iad freisin agus, dá bhrí sin, gheobhaidh siad stádas as a gceart féin seachas a bheith ag brath ar dhuine muinteartha dá gcuid. Tá sé sin tábhachtach dá n-imeascadh fadtéarmach agus dá mbraistint chomhuintearais inár bpobail.”

Leis an scéim nua, cumasófar do mholtóirí tairiscint chun cóiríocht agus tacaíocht a thabhairt dá ndaoine muinteartha a chur ar aghaidh lena mbreithniú ag an Aire. Feidhmeofar an scéim faoi mhaoirseacht ag an Roinn agus ag Clár Cosanta Dídeanaithe na hÉireann agus le cúnamh ó UNHCR, go háirithe i gcás ina bhfuil an duine muinteartha atá molta cláraithe le UNHCR mar thríú cuideachta.

Ionas nach méadófar an t-éileamh ar sholáthairtí tithíochta atá teoranta cheana féin, go háirithe i bpobail bheaga, tabharfar faoin gClár um Ligean Isteach Daonnúil tús áite d’ainmniúcháin ó mholtóirí a bhfuil cumas acu cóiríocht a thabhairt dá ndaoine muinteartha. Táthar ag obair cheana féin ar rogha urraíochta pobail a thriail sa chéad chéim eile den Chlár um Ligean Isteach Daonnúil, rud a mhéadóidh cumas athshocraithe na hÉireann arís eile.

Cuirfear lánsonraí faoin gclár agus an fhoirm iomchuí ar fáil ar shuíomh Gréasáin na Seirbhíse Eadóirseachta agus Inimirce (www.inis.gov.ie) Dé Luain. Sceidealfar tuilleadh glaonna oscailte sa bhliain 2018 agus ar fud na bliana 2019.

Fís Amháin Státseirbhís