18 Meitheamh 2019

D’fhógair Charlie Flanagan TD, an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais, gur cheadaigh an Rialtas leasuithe inniu lena leathnófar raon feidhme an Bhille um Mionnú Éithigh agus Cionta Gaolmhara.

Is é aidhm an Bhille an mionnú éithigh a chur ar bhonn reachtúil. Is é an Seanadóir Pádraig Ó Céidigh príomhthionscnóir an Bhille. I láthair na huaire, is cion faoin dlí coiteann é mionnú éithigh cheana féin, ach is annamh a ionchúisíodh é. Tá sé beartaithe go mbeidh sé níos fusa an cion a ionchúiseamh má dhéantar cion reachtúil de.

Dúirt an tAire Flanagan: “Go dtí seo, tá mionnú éithigh ina chion faoin dlí coiteann nár ionchúisíodh ach go hannamh. Beidh reacht atá sainmhínithe go soiléir againn lena ndéileálfar le cion mionnaithe éithigh as seo amach. Leis an reacht, déileálfar le daoine atá ag iarraidh gníomhaíocht chalaoiseach a dhéanamh sna Cúirteanna agus cuirfear stop leis na daoine sin atá ag iarraidh triail a bhaint as déanamh amhlaidh.”

Tá an tAire ag súil go háirithe go mbainfear leas as na forálacha nua nuair a bheifear ag déileáil le cásanna calaoise árachais.

Dúirt an tAire freisin: “Is é atá anseo ná cuid de roinnt beart lena ndéileálfar le saincheisteanna árachais, le calaois árachais agus le héilimh áibhéalta. Beidh feidhm ghinearálta aige freisin, ar ndóigh. Is teachtaireacht shoiléir í do dhuine ar bith atá ag glacadh páirt in imeachtaí cúirte agus ag tabhairt fianaise sa chúirt nach mór dóibh an fhírinne a insint agus, i gcás éileamh calaoiseach nó éileamh nó fianaise atá áibhéalta, go bhféadfar pionóis láidre a fhorchur ina leith.”

Tá an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais ag obair i ndlúthchomhar leis an Seanadóir Ó Céidigh agus chomhaontaigh siad go dtabharfadh an tAire tuilleadh leasuithe ar aghaidh chun raon feidhme an Bhille a leathnú chun críche coimisiúin imscrúdúcháin agus binsí fiosrúcháin a chur ar áireamh.

Tá sé beartaithe freisin an Bille a leasú ionas go ndéanfaí an pionós uasta ar díotáil a chomhchuibhiú leis na pionóis uasta choibhéiseacha a fhorchuirtear leis an Acht um Dhliteanas Sibhialta agus Cúirteanna, 2004, as cionta comhchosúla. Sonraítear leis sin gurb amhlaidh, maidir le haon duine a dhéanfaidh cion, go ndlífear:

Cuirfear Céim na Tuarascála den Bhille ar siúl sa Seanad an tseachtain seo chugainn (an tseachtain dar tosach an 24 Meitheamh). Tabharfar an Bille ar aghaidh chuig an Dáil ina dhiaidh sin.

Thug an tAire ardmholadh don Seanadóir Ó Céidigh as a chuid oibre ar an tsaincheist seo agus as an dóigh chuiditheach a bhfuil sé ag obair leis an Aire agus leis an Roinn chun dul chun cinn a dhéanamh ar an reachtaíocht thábhachtach seo.

CRÍOCH

Fís Amháin Státseirbhís