20 Meán Fómhair 2018 

 

D’fhógair Charlie Flanagan TD, an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais, inniu go mbeadh a Roinn ag tabhairt tacaíocht bhreise airgeadais an athuair do Ghrúpaí Foláireamh Téacs Pobail sa bhliain 2018, rud a leanfaidh le tacaíocht an Rialtais seo don choireacht a chosc i bpobail tuaithe. Leis an Scéim Lacáiste, a bhí ar siúl sna blianta 2016 agus 2017 freisin, cumasófar do Ghrúpaí Foláireamh Téacs atá cláraithe leis an nGarda Síochána iarratas a dhéanamh ar chistiú chun cuid dá gcostais reáchtála bhliantúla a chlúdach. 

Ag labhairt dó ag an gComórtas Náisiúnta Treabhdóireachta i gCo. Uíbh Fhailí, dúirt an tAire Flanagan: “Tá ríméad orm sonraí a fhógairt faoi Scéim Lacáiste na bhFoláireamh Téacs don bhliain 2018. Beidh an Scéim ar fáil do bhreis agus 1000 grúpa áitiúil atá cláraithe faoi Scéim Foláireamh Téacs an Gharda Síochána. Beidh an Roinn seo ag cur thart ar €150,000 ar fáil do phobail áitiúla ar mian leo iarratas a dhéanamh ar lacáiste chun íoc as cuid de na costais a bhaineann lena Scéim Foláireamh Téacs áitiúil a reáchtáil. B’amhlaidh anuraidh gur tháinig méadú faoi dhó, beagnach, ar na híocaíochtaí a rinneadh faoin scéim lacáiste. Íocadh €125,000 le geall le 450 grúpa. Tá súil agam go spreagfar níos mó grúpaí iarratas a dhéanamh go díreach chuig Muintir na Tíre mar thoradh ar an bhfógra seo á rá go gcuirfí €150,000 ar fáil.

Dúirt an tAire Flanagan freisin: “Is ar dhá chuspóir thábhachtacha atá freagairt an Rialtais don choireacht, agus do bhuirgléireachtaí go háirithe, ag díriú go dtí seo, mar atá: infheistiú in acmhainn an Gharda Síochána dul i ngleic le coirpigh agus an dlí a fhorfheidhmiú go héifeachtach; agus an dlí a athrú chun dáta agus a neartú nuair is gá. Is eol dom agus tuigim an tionchar is féidir le Grúpaí Foláireamh Téacs a imirt i gceantair áitiúla, agus i dtoghcheantair thuaithe go háirithe. Is eiseamláir fhoirfe iad de shaoránaigh ag obair i gcomhar lena nGardaí áitiúla chun pobal níos sábháilte a chur ar fáil do gach duine a chónaíonn ann.

“De bhreis air sin, leanann Oibríocht Thor, a tugadh isteach chun dul i ngleic leis an mbagairt a chruthaíonn dronganna móibíleacha buirgléireachta, leanann sí ar aghaidh ag soláthar torthaí de bharr infheistíocht shuntasach i ragobair, trealamh TFC agus feithiclí ardchumhachta sa Gharda Síochána. Cé go léirítear i Staitisticí Coireachta a d’eisigh an Phríomh-Oifig Staidrimh le déanaí go bhfuil méadú ann i gcionta buirgléireachta ó bhliain go bliain, tá sé tábhachtach a aithint gurb amhlaidh san iomlán gur laghdaigh an líon buirgléireachtaí sa tír faoi 25% ón líon ab airde riamh sa bhliain 2015.

“Is féidir le gach duine a bheith deimhin de go bhfuil an Garda Síochána agus an Rialtas seo tiomanta dá chinntiú go dtéimid i ngleic go díreach le fadhb na Coireachta Tuaithe. Táim ag súil le hobair i ndlúthchomhar le Coimisinéir nua an Gharda Síochána agus lena fhoireann bainistíochta chun go mbeimid in ann dul i ngleic leis an gcineál sin coiriúlachta agus le gach cineál coiriúlachta inár Stát.”

Ar na bearta eile a mbaineann an Garda Síochána úsáid astu chun coireacht tuaithe a chomhrac tá tionscnaimh a bhfuil mar aidhm leo dul i ngleic le goid miotail, cáblaí leictreacha san áireamh, le goid trealamh foirme agus le goid beostoic.

Dúirt an tAire Flanagan mar fhocal scoir: “Tá an Garda Síochána ag comhoibriú le Coscairí Coireanna chun a chinntiú gurb eol do dhaoine go bhfuil línte cabhrach ann ar féidir leo glao a chur orthu, agus gríosaím do gach duine a bhfuil ábhair imní acu faoin gcoireacht i gceantair thuaithe glao a chur ar na Coscairí Coireanna ag 1800 25 00 25. Caithfear le gach glao i modh rúin.”

CRÍOCH

 

Nóta d’Eagarthóirí 

Oibreoidh Muintir na Tíre scéim lacáiste na nGrúpaí Foláireamh Téacs Pobail an athuair agus tá sonraí ar fáil ar a suíomh Gréasáin ag www.muintir.ie faoi conas iarratas a dhéanamh ar an Scéim. 

An cistiú do Ghrúpaí Foláireamh Téacs Pobail a cuireadh ar fáil i mbliana, athbhreithneofar é an athuair sa bhliain 2019 i gcomhar leis an nGarda Síochána, de réir mar a leanann an Rialtas ar aghaidh ag tacú le bearta i bpobail chun coireacht a chosc. 

 

Aip ‘Cairde’

Beidh Muintir na Tíre ag seoladh ‘Cairde’, a aip fón póca nua, ag an gComórtas Náisiúnta Treabhdóireachta 2018. Cuirfear taispeántais ar siúl (ardán 275, bloc 2, ró 13) ag 4pm gach lá.

Beidh aipeanna amhail Cairde ina riachtanas do ghrúpaí Foláireamh Pobail sa todhchaí. Déileálann Cairde le han-chuid de na hábhair frustrachais a bhféadfadh gur tháinig grúpaí orthu mar chuid den Scéim Foláireamh Téacs Pobail, rud a srianadh leis an teicneolaíocht. Mar shampla:

 

Cé gur oibrigh Foláireamh Téacs go maith in ainneoin teicneolaíocht shrianta, tá teorainn curtha lena húsáid mar gheall ar chostas. Tá síntiús bliantúil le híoc as Cairde, ar síntiús é atá cosúil leis an gceann sin a íocann baill cheana féin. Is féidir é a úsáid gan teorainn ina dhiaidh sin, áfach. Leis sin, spreagfar níos mó cumarsáide idir an Garda Síochána agus an pobal. Mar shampla, cuirfear ar chumas na nGardaí leis foláirimh a eisiúint agus, anuas air sin, aiseolas leantach a thabhairt.

Cé gur leor Cairde a roghnú le haghaidh Foláireamh Téacs, is féidir leis i bhfad níos mó a dhéanamh freisin. Mar shampla, tá gné cnaipe práinne aige ar féidir leat í a úsáid i gcás éigeandála chun foláireamh práinne a sheoladh chuig Cairde leat (cairde réamhshainithe) agus chuig an nGarda Síochána. Déanann an córas faireachán agus comhordú ar gach freagra. Coinneofar an duine agus na daoine go léir a fhreagraíonn don fholáireamh ar an eolas i gcónaí faoi cé a bheidh ag teacht agus cé chomh fada is atá sé nó sí uathu go dtí an uair a réitítear an tsaincheist. Mar thoradh air sin, ní bhraitheann aon duine go bhfuil siad scoite nó ina n-aonar agus iad ag déileáil le cásanna éigeandála.

Tá tuilleadh sonraí ar fáil ag www.cairdeapp.ie

Fís Amháin Státseirbhís