4 Eanáir 2018

D’fhógair Charlie Flanagan TD, an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais, inniu gur chomhaontaigh an Rialtas le tacaíocht a thabhairt do chomhthionscnamh atá á reáchtáil ag Comhairle Barra na hÉireann, Dlí-Chumann na hÉireann agus an mórphobal dlí agus a bhfuil mar aidhm leis Éire a chur chun cinn mar phríomh-lárionad domhanda do sheirbhísí dlí idirnáisiúnta. Tá GFT Éireann ag tacú leis an tionscnamh freisin, a bheidh mar chuid de straitéis an Rialtais don Bhreatimeacht as seo amach.

Dúirt an tAire Flanagan: “Ba mhaith liom ár n-earnáil dlí a mholadh as tabhairt faoin tionscnamh tábhachtach seo. Cé nach bhfuil an toradh deiridh ar idirbheartaíocht an Bhreatimeachta le feiceáil fós, fágfaidh imeacht na Ríochta Aontaithe as an Aontas Eorpach go mbeidh Éire ar an aon dlínse gnáthchórais dlí amháin san Aontas a labhraítear Béarla inti. Beimid in ann, mar sin, seirbhísí méadaithe a chur ar fáil i réimsí na dlíthíochta idirnáisiúnta agus na headrána idirnáisiúnta.

Tar éis dó tacaíocht a thabhairt don tionscnamh seo le linn a fhorbartha, chuir an Rialtas an tacaíocht dó in iúl ar bhonn níos foirmiúla inniu. Aithnímid go bhfuil an tionscnamh seo ina slí thráthúil ar féidir linn leas dearfach a bhaint as buntáistí iomaíocha ár gcúirteanna agus ár gcóras dlí, a bhfuil clú orthu ar fud an domhain, maidir le seirbhísí dlí Aontais Eorpaigh agus seirbhísí dlí idirnáisiúnta eile a sholáthar i dtimpeallacht iar-Bhreatimeachta. Rud eile de, cuirfidh sé feabhas ar an gclú atá ar Éirinn ar fud an domhain ó thaobh an gheilleagair i gcoitinne de.”

Cuirfear grúpa chun feidhme ar bun anois chun an tionscnamh a chur ar aghaidh le rannpháirtíocht gach geallsealbhóra thábhachtaigh, lena n-áirítear Ranna Rialtais agus GFT Éireann.

Dúirt an tAire freisin: “Na bearta atá á moladh chun ár gcúirteanna agus ár gcórais dlí a fhorbairt tuilleadh mar thaca leis an tionscnamh seo, breithneofar iad mar chuid dhílis de chlár leantach an Rialtais um na cúirteanna agus seirbhísí breithiúnacha, reachtacha agus dlí a athchóiriú, ar clár é a bhfuilim i gceannas air sa Roinn seo, i gcomhar leis an tSeirbhís Chúirteanna agus leis na breithiúna.”

Agus forbairt á déanamh ar an tacaíocht fhoirmiúil a léirigh an Rialtas inniu don tionscnamh, táthar ag súil go bhfógrófar ócáid chomhpháirteach seolta don tionscnamh ar ball.

CRÍOCH

 

Nóta d’Eagarthóirí

An 9 Bealtaine 2018, rinne Comhairle Barra na hÉireann agus Dlí-Chumann na hÉireann (le tacaíocht ó Chomhlachas Barra Aturnaetha Bhaile Átha Cliath agus ón mórphobal dlí) an togra uathu dar teideal “Éire a chur chun cinn mar phríomh-lárionad domhanda do sheirbhísí dlí idirnáisiúnta” a thabhairt ar aghaidh.

Is é aidhm shonraithe an togra ná tacú le Rialtas na hÉireann “íoslaghdú a dhéanamh ar an tionchar ar thrádáil agus ar an ngeilleagar” a eascróidh as an mBreatimeacht.  Tá sé á dhéanamh chun go mbeidh sé ina chuid dhílis de fhreagairt gheilleagrach náisiúnta leathan don Bhreatimeacht agus, ar leithligh ón aidhm sin, chun tacú leis an Infheistíocht Dhíreach Eachtrach atá ann cheana agus chun ioncam méadaithe fostaíochta agus cánach a ghiniúint in Éirinn. 

Tá an tAire Flanagan, oifigigh a Roinne, Roinn an Taoisigh, an Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta, an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála ag tacú le forbairt an togra ón mbliain 2017 i leith. Tá GFT Éireann ag tacú le cur chun cinn an togra ón tús. Leis an bhfógra ón Rialtas, cuirtear an seasamh sin ar bhonn foirmiúil.

Tá téacs iomlán an togra 21 leathanach ar fáil ar shuíomh Gréasáin Chomhairle Barra na hÉireann ag www.lawlibrary.ie/media/lawlibrary/media/Secure/Promoting-Ireland-as-a-leading-centre-globally-for-international-legal-services.pdf

Fís Amháin Státseirbhís