26 Meitheamh 2018

D’fhógair Charlie Flanagan TD, an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais, inniu (Dé Máirt) gur chomhaontaigh an Rialtas an tUas. Drew Harris a cheapadh chuig an bpost mar Choimisinéir ar an nGarda Síochána ar feadh tréimhse 5 bliana.

Tá an tUas. Harris ina Leas-Ardchonstábla ar Sheirbhís Póilíneachta Thuaisceart Éireann (PSNI) faoi láthair. Ceapadh é tar éis próiseas roghnúcháin oscailte idirnáisiúnta a reáchtáil an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí thar ceann an Údaráis Phóilíneachta.  Tá sé seo ar an gcéad uair riamh a úsáideadh an tsamhail nua próisis cheapacháin sin, a tugadh isteach sa bhliain 2015.  Ba é aidhm an phróisis roghnúcháin an réimse iarrthóirí is leithne is féidir a mhealladh ó raon leathan cúlraí chun a chinntiú go ndéanfaí an t-iarrthóir rathúil a mheas de réir caighdeáin idirnáisiúnta sa cheannaireacht póilíneachta. 

Ag fógairt an cheapacháin dó, dúirt an tAire Flanagan:

“Is cúis áthais dom go bhfuil an dianphróiseas roghnúcháin seo, a reáchtáil an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí thar ceann an Údaráis Phóilíneachta, chun críche anois tar éis don Rialtas Drew Harris a cheapadh inniu mar chéad Choimisinéir eile ar an nGarda Síochána. Comhlíonfaidh sé na feidhmeanna uile a ghabhann leis an ról sin, lena n-áirítear slándáil an Stáit a chosaint.  Gabhaim buíochas leis an Údarás Póilíneachta agus leis an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí araon as an dianobair a chuir siad isteach sa phróiseas tábhachtach sin thar na 10 mí seo a chuaigh thart. 

“Tá Drew ag dul i mbun oifige ag tráth ina bhfuil mór-athchóiriú agus mórinfheistíocht á ndéanamh, rud a athróidh an Garda Síochána ó bhonn mar eagraíocht.  Agus sinn ag tarraingt ar chomóradh céad bliain bhunú an Gharda Síochána, táthar ar tí athrú suntasach a dhéanamh ar an eagraíocht.  Tá an sain-Choimisiún um Thodhchaí na Póilíneachta ag cur bailchríoch ar a chuid oibre faoi láthair agus leagfar amach sa tuarascáil uaidh samhail nua le haghaidh na póilíneachta in Éirinn do na blianta fada atá romhainn.  Rachaidh Drew i mbun an phoist mar Choimisinéir ag am ríthábhachtach i mí Mheán Fómhair, tráth a bheidh obair an Choimisiúin ag teacht chun deiridh. 

“Tá muinín agam go bhfuil ag Drew Harris an cumas atá riachtanach agus an tsárthaithí a theastaíonn ar an bpóilíneacht, ar an tslándáil agus ar an mbainistíocht athruithe.   Bainfidh sé leas as na buanna sin le linn dó stiúradh a dhéanamh ar an nGarda Síochána – atá ar cheann de na hinstitiúidí is tábhachtaí atá againn sa stát – agus beidh sé tiomanta do fhreastal ar an bpobal ar aon dul le traidisiúin an Gharda Síochána.

“Táim ag tnúth go mór le bheith ag obair le Drew chun an cuspóir comhroinnte atá againn a bhaint amach, is é sin, slándáil an Stáit agus sábháilteacht an phobail a chinntiú.  Gheobhaidh Drew tacaíocht uaimse agus ón Rialtas araon agus an Garda Síochána á bhunathrú aige ina shamhail sármhaitheasa póilíneachta a bheidh in ann dul i ngleic leis an raon ollmhór dúshlán atá roimh sheirbhísí póilíneachta ar fud an domhain.”

Ar an dáta a bheidh éifeacht lena cheapachán, déanfaidh an tUas. Harris dearbhú sollúnta faoi alt 16 d’Acht an Gharda Síochána 2005, lena n-áirítear chun seasamh leis an mBunreacht agus le dlíthe an Stáit.

Leanfaidh an Coimisinéir Gníomhach Ó Cualáin leis an nGarda Síochána a stiúradh go dtí an dáta sin agus chuir sé in iúl don Aire go bhfuil sé de rún aige dul ar scor ag an am sin. Dúirt an tAire, “Ba mhaith liom aitheantas a thabhairt don cheannaireacht, don ionracas agus don tiomantas a thaispeáin an Coimisinéir Gníomhach Dónall Ó Cualáin.  Tá an Rialtas an-bhuíoch de as a chuid dúthrachta don dualgas agus as an eagraíocht a stiúradh go héifeachtach ó mhí Mheán Fómhair i leith.  Agus tacaíocht chumasach á fáil aige ón Leas-Choimisinéir John Twomey, thug sé lámh stuama don eagraíocht le linn tréimhse a bhí deacair di.  Stiúir siad an Garda Síochána go rathúil thar an mbliain seo a chuaigh thart maidir le díriú ar na gníomhaíochtaí gránna de chuid drong coirpeach agus maidir le cur isteach ar na gníomhaíochtaí sin. Rinne siad dul chun cinn ar an gclár oibre athchóirithe dúshlánach a chomhlíonadh ag an am céanna.

Ag fáiltiú di roimh an gcinneadh ón Rialtas, dúirt Josephine Feehily, Cathaoirleach an Údaráis Phóilíneachta, “Ag teacht le tábhacht an phoist, ba ghrinnphróiseas cuimsitheach é an próiseas le haghaidh duine a roghnú agus a ainmniú don Rialtas lena cheapadh mar chéad Choimisinéir eile ar an nGarda Síochána. Ba mhórúdar misnigh don Údarás é gur chuir a lán iarrthóirí, idir iarrthóirí inmheánacha agus iarrthóirí seachtracha, iad féin chun cinn lena mbreithniú don ról tábhachtach sin.  Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí, agus í a mholadh, as an mbealach gairmiúil inar seoladh an comórtas roghnúcháin.  Tar éis dó an próiseas a athbhreithniú agus a chuid taithí, cáilíochtaí agus saineolais a bhreithniú, bhí an tÚdarás an-sásta Drew Harris a ainmniú lena cheapadh ag an Rialtas.   Táimid ag tnúth le haithne a chur air agus le bheith ag obair leis chun an cuspóir comhroinnte atá againn a bhaint amach, is é sin, a chinntiú go soláthróidh an Garda Síochána seirbhís ghairmiúil nua-aimseartha a mbeidh iontaoibh ag muintir na hÉireann aisti”. 

CRÍOCH

Nótaí d’Eagarthóirí 

Fís Amháin Státseirbhís