11 Iúil 2019

Rinne Charlie Flanagan TD, an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais, Scéim Ghinearálta an Bhille um an Dlí Teaghlaigh, 2019, a fhoilsiú inniu. Cheadaigh an Rialtas an Scéim Ghinearálta an tseachtain seo. Is é a bheidh i bpríomhchuspóir an Bhille ná an dlí maidir le colscaradh a leasú, ag teacht sna sála ar an reifreann a cuireadh ar siúl an 24 Bealtaine.

Dúirt an tAire Flanagan: “Ag an reifreann a cuireadh ar siúl an 24 Bealtaine, vótáil tromlach mór na ndaoine i bhfabhar an Bunreacht a leasú chun an íostréimhse cónaithe ar leithligh do chéilí atá ar lorg colscartha a bhaint d’Airteagal 41.3.2 den Bhunreacht agus téacs Airteagal 41.3.3 ar cholscarthaí coigríche a ionadú. Tá ríméad orm go bhfuilim in ann dul chun cinn a dhéanamh ar reachtaíocht chun an íostréimhse cónaithe ar leithligh atá sonraithe san Acht um an Dlí Teaghlaigh (Colscaradh), 1996, a laghdú go dhá bhliain le linn na dtrí bliana roimhe sin. Tá tacaíocht traspháirtí fhorleathan ag an togra seo san Oireachtas.”

Anuas ar an íostréimhse cónaithe ar leithligh a laghdú, tabharfaidh an Rialtas na forálacha seo a leanas sa Bhille um an Dlí Teaghlaigh ar aghaidh freisin:

Dúirt an tAire freisin: “Gné lárnach de thograí an Rialtais is ea an aidhm atá againn an t-ualach ar dhaoine atá ag déileáil le cliseadh pósta a mhaolú.  Teastaíonn tréimhse feithimh níos giorra le haghaidh colscartha chun a áirithiú nach bhfágfar daoine idir dhá cheann na meá agus chun costais dhaonna agus airgeadais an chliste pósta a mhaolú.  Tá súil agam go mbeidh mé in ann an Bille um an Dlí Teaghlaigh a fhoilsiú san fhómhar agus é a thabhairt trí Thithe an Oireachtais a luaithe is féidir.”

Is féidir téacs na Scéime Ginearálta a fháil ar shuíomh Gréasáin na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais ag http://www.justice.ie/en/JELR/General_Scheme_of_Family_Law_Bill_2019.pdf/Files/General_Scheme_of_Family_Law_Bill_2019.pdf

 

CRÍOCH

 

Nótaí d’Eagarthóirí:

Shínigh an tUachtarán an tAcht um an Ochtú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Scaoileadh ar Phósadh), 2019, ina dhlí an 11 Meitheamh.  Foráiltear leis an Acht do na leasuithe seo a leanas ar an mBunreacht ar cheadaigh an pobal iad i reifreann an 24 Bealtaine:

Ní dhéantar athrú leis an Acht ar na forálacha eile atá in Airteagal 41.3.2, is iad sin: 

I ndréacht-Scéim Ghinearálta an Bhille um an Dlí Teaghlaigh (Colscaradh) (Leasú), 2019, rud ar fhoilsigh an tAire é i mí an Mhárta roimh an reifreann, beartaíodh go leasófaí an tAcht um an Dlí Teaghlaigh (Colscaradh), 1996, chun an íostréimhse cónaithe ar leithligh atá sonraithe in alt 5 den Acht sin a laghdú go dhá bhliain le linn na dtrí bliana roimhe sin (ó cheithre bliana le linn na gcúig bliana roimhe sin). 

Tá sé tugtha le fios ag an Aire Flanagan go bhfuil sé beartaithe aige reachtaíocht a rith chun tuilleadh comhsheasmhachta a chur leis an dóigh a n-aithnítear colscarthaí coigríche agus go n-úsáidfidh sé an tsaintuarascáil ón gCoimisiún um Athchóiriú an Dlí mar threoir le linn dó tograí a fhorbairt don reachtaíocht chuimsitheach sa réimse seo. Chuir an Coimisiún um Athchóiriú an Dlí scrúdú ar an dóigh a n-aithnítear colscarthaí coigríche ar áireamh sa Chúigiú Clár um Athchóiriú an Dlí uaidh, a foilsíodh an 5 Meitheamh 2019.

Fís Amháin Státseirbhís