11 Deireadh Fómhair 2018

“Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an mBreitheamh Onórach Peter Charleton as imscrúdú fíorchuimsitheach a dhéanamh ar na nithe an-tromchúiseach a tháinig faoi théarmaí tagartha an Bhinse.

Féachadh in imscrúdú an Bhinse ar a bhfuil i gcroílár den dóigh a láimhseálann an Garda Síochána líomhaintí faoi éagóiritheoireacht laistigh den fhórsa.  Is é an pobal i gcoitinne na daoine a bhfreastalaíonn Gardaí orthu agus tá sé ríthábhachtach, mar sin, go mbeadh muinín acu as an nGarda Síochána. Tá sé ríthábhachtach freisin go ndéanfaí imscrúdú iomlán cuí ar aon amhras go ndearnadh éagóir.

Ba mhaith liom aird a tharraingt ar phointe tábhachtach amháin a rinne an Breitheamh Onórach Charleton i dtaca leis an Sáirsint Maurice McCabe, áit ar luaigh sé go ndearna an Sáirsint mórsheirbhís don Stát nuair a dhírigh sé aird ar an easpa dúthrachta don dualgas a bhí ann agus ar an mainneachtain cloí le nósanna imeachta bunúsacha simplí.  Tháinig a chuid gníomhartha as an uaillmhian dhlisteanach a bhí aige a chinntiú gur trí obair chrua agus trí dhúthracht a d’fhreastalódh an Garda Síochána ar mhuintir na tíre.  Ní hé amháin go nglacaim leis an gcur síos sin ar an Sáirsint McCabe, ach tacaím go hiomlán leis freisin.

Tá a chuid imscrúduithe críochnaithe ag an mBreitheamh Onórach Charleton anois agus leag sé a thuarascáil ina leith faoi bhráid Chléireach na Dála.  Is tuarascáil fhada í an tuarascáil agus is gá, agus is fiú, staidéar cúramach a dhéanamh uirthi.  Ba cheart a thabhairt faoi deara go ndeir an Breitheamh Onórach Charleton sa tuarascáil go bhfuil sé tábhachtach í a léamh ina hiomláine ionas gur féidir éirim na bhfionnachtana foriomlána a thuiscint. I gcomhar le m’oifigigh, déanfaidh mé scrúdú ar an tuarascáil chun a fháil amach cé na gníomhartha is gá a dhéanamh i bhfianaise an ábhair agus na dtátal atá inti.  Táim ag súil go ndéanfaidh daoine eile an rud céanna.  Tá freagracht orainn go léir as freagairt go cuí do na fionnachtana ón mBinse.

Tá an sain-Choimisiún um Thodhchaí na Póilíneachta in Éirinn díreach tar éis anailís ó bhonn a dhéanamh ar an bpóilíneacht in Éirinn. Beidh sé riachtanach an tuarascáil ón gCoimisiún a chur chun feidhme má táthar chun an Garda Síochána a bhunathrú chun feabhais. Leagfaidh mé plean cur chun feidhme faoi bhráid na Comh-aireachta an téarma seo, rud ina dtabharfar aird chúramach ar na tátail ón mBreitheamh Onórach Charleton.”

CRÍOCH


Nóta d’Eagarthóirí:

Is féidir an tríú tuarascáil eatramhach ón mBinse um Nochtuithe a léamh ag http://www.disclosuretribunal.ie/en/DIS/Pages/Third_Interim_Report

Fís Amháin Státseirbhís