An 25 Bealtaine


Rinne an Taoiseach cathaoirleacht ar maidin ar chruinniú ag a raibh Airí agus oifigigh sinsearacha i láthair d'fhonn athbhreithniú a dhéanamh, tar éis an ionsaí sceimhlitheoireachta i Manchain, ar shocruithe an Stáit agus ar an leibhéal ullmhúcháin dá dtarlódh ionsaí sa tír seo.  Chomh maith leis an Taoiseach agus an Tánaiste, bhí an tAire Tithíochta, an tAire Sláinte, an tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, an tAire Cosanta agus an tAire Cumarsáide i láthair chomh maith le Coimisinéir an Gharda Síochána agus Ceann Foirne Óglaigh na hÉireann.

Thug na húdaráis slándála tuairisc ag an gcruinniú maidir le measúnacht ar an mbagairt atá ann.  Luadh go mbíonn caidreamh gach lá acu lena gcomhghleacaithe sa Ríocht Aontaithe, san Aontas Eorpach agus níos faide ó bhaile.  Tugadh le fios go bhféadfadh ionsaí sceimhlitheoireachta tarlú sa tír seo ach nach é is dóiche agus nach bhfuil aon tuairisc faoi leith ar bhagairt ó lucht sceimhlitheoireachta idirnáisiúnta d'Éirinn go sonrach.

Cuireadh in iúl ag an gcruinniú go gcoinnítear an mheasúnacht ina leith sin faoi athbhreithniú go seasta.

Tugadh tuairisc do na hAirí ar na socruithe náisiúnta, lena mbaineann gníomhaireachtaí éagsúla Stáit, maidir le bainistíocht ar chásanna éigeandála agus ar an gcaoi ina gcuirfí na socruithe sin i bhfeidhm sa chás go dtarlódh ionsaí sceimhlitheoireachta nó aon mhórtheagmhas eile.  Chomh maith leis na Ranna Rialtais is tábhachtaí a bhfuil ról ceannródaíochta leo i ndáil lena gcuid earnálacha féin go sonrach, tugadh tuairisc don chruinniú chomh maith faoin ról atá le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, leis na húdaráis áitiúla, agus le húdaráis eitleoireachta agus iompair eile.

Tugadh chun aire na rólanna atá leis an Oifig Pleanála Éigeandála, le Tascfhórsa an Rialtais maidir le Pleanáil Éigeandála agus leis an Oifig Náisiúnta Comhordaithe agus deimhníodh do na hAirí go leanann na gníomhaireachtaí agus na comhlachtaí éagsúla ar fad ag obair go dlúth as lámh a chéile i ndáil le seift chomhordaithe a dhéanamh maidir le haon teagmhas a thiocfadh chun cinn.  Maidir leis an ábhar sin, tugadh tuairisc do na hAirí ar "bhearta samhalta" a dhéanamh go rialta, agus na gníomhaireachtaí go léir páirteach iontu, agus ar an méid a fhoghlaimítear uathu sin a scaipeadh ar fud na gcomhlachtaí ar fad ina ndiaidh.

Cuireadh in iúl do na hAirí go bhfuil údaráis an Gharda ag obair go dlúth le lucht eagraithe imeachtaí agus ócáidí d'fhonn a chinntiú go mbíonn na bearta sábháilteachta agus slándála cuí i bhfeidhm ag imeachtaí a bheidh ar siúl i rith an tsamhraidh.  Iarrann na Gardaí ar an bpobal fanacht ar an airdeall agus aon ní a bheadh ina ábhar buartha a chur in iúl gan mhoill.

Bíonn údaráis an Gharda, le cúnamh taca ó Óglaigh na hÉireann, dúthrachtach díograiseach i mbun oibre d'fhonn aon ionsaí a tharlódh sa tír seo a chosc.  Tá dianullmhúchán déanta freisin maidir lena ndéanfaí sa chás go dtarlódh eachtra.  Tá pleananna ullmhaithe ag gníomhaireachtaí eile chun déileáil leis an toradh a bheadh ar eachtra géarchéime.  Is é nádúr na hoibre seo nach féidir mórán de a fhoilsiú go poiblí ach is féidir a bheith cinnte go leantar de go seasta síoraí.  Tá tábhacht chomh maith céanna leis an obair leanúnach chun a chinntiú nach mbíonn daoine a fhágtar ar leith ón bpobal ionas gur féidir an radacachas a chothú iontu.  Ní creideamh ná cine faoi leith is cúis le sceimhlitheoireacht, fuath agus formad is bun leis agus is ar na sceimhlitheoirí féin amháin atá an locht maidir leis na gníomhartha barbartha a dhéantar.

Chomh maith le sléacht agus scrios, bíonn d'aidhm leis an sceimhlitheoireacht idirnáisiúnta athrú a chur ar an modh saoil atá againn trí scátheagla a chothú.  Ní féidir ligean dó sin tarlú.  Dá bhrí sin, an tráth céanna a ndéantar gach beart réasúnach agus praiticiúil chun aon bhagairt anseo a mhaolú, agus ní mór do dhaoine fanacht ar an airdeall, tá de dhualgas orainn cloí leis na tréithe is bun lenár gcultúr agus an saol a chaitheamh chomh maith in Éirinn agus is féidir sin i bpobal lena ngabhann an tsaoirse.

CRÍOCH

Fís Amháin Státseirbhís