13 Samhain 2017

Tá an Rialtas lántiomanta do thrédhearcacht a chinntiú agus do na fíricí ar fad a fháil amach i dtaca leis na hábhair atá á scrúdú ag an mBinse um Nochtuithe, lena n-áirítear na hábhair sin a bhaineann leis an Sáirsint Maurice McCabe.  Chuireamar an Binse Fiosrúcháin sin ar bun ní ba luaithe i mbliana agus chinntíomar gur tugadh téarmaí tagartha fairsinge cuimsitheacha dó.  An Binse sin, a bhfuil an Breitheamh Onórach Peter Charleton ag gníomhú mar Chomhalta Aonair de, tá sé ag tabhairt faoina chuid oibre faoi láthair agus ní mór ligean dó déanamh amhlaidh gan na hiarrachtaí leanúnacha atá á ndéanamh faoi láthair an bonn a bhaint de nó léiriú bréagach a thabhairt ar a chumhachtaí agus a théarmaí tagartha.  Molaim do dhaoine téarmaí tagartha an Bhinse a léamh. Tá siad ar fáil don phobal ar a shuíomh Gréasáin (www.disclosurestribunal.ie), áit a bhfuil tras-scríbhinní an Bhinse ar fáil freisin.

Tagraítear i dtéarmaí tagartha an Bhinse do theagmhálacha idir comhaltaí den Gharda Síochána agus “aon eintitis eile Stáit”.  Is léir go bhfuil an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais ar áireamh ansin.  Ní thuigim cén fáth a bhfuil roinnt Comhaltaí den Oireachtas ag maíomh nach amhlaidh atá.  

Bhí sé faoi na páirtithe i gCoimisiún Imscrúdaithe O’Higgins amháin a chinneadh cén cur chuige dlíthiúil a ghlacfaí i leith obair an Choimisiúin, agus aird á tabhairt acu ar an gcomhairle dlí a bhí ar fáil dóibh.  Sna cúinsí sin, ní bheadh ról ar bith ag an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais i gcinneadh a dhéanamh ar an gcur chuige a ghlacfadh Coimisinéir an Gharda Síochána i leith an Choimisiúin i gceist.  Dá réir sin, ní raibh féidearthacht ar bith ann go bhféachfadh an Roinn le cur isteach ar an gcur chuige sin ag Coimisinéir an Gharda Síochána ar bhealach ar bith ná páirt a ghlacadh sa chur chuige a chinneadh.  Ina theannta sin, ní gá a rá go mbeadh sé míchuí ar fad dá mba rud é gur fhéach duine ar bith le cur isteach ar obair an Choimisiúin ar bhealach ar bith.

Creidim gur cheart do na Comhaltaí den Oireachtas bheith stuama agus ráitis phoiblí á dtabhairt acu agus creidim gur cheart dúinne, mar pharlaiminteoirí, aird a thabhairt ar oibriú na mBinsí Fiosrúcháin.  Is é an tOireachtas a chuir an Binse um Nochtuithe ar bun. Ní mór ligean don Bhinse a chuid oibre a dhéanamh.

CRÍOCH

Fís Amháin Státseirbhís