Seoladh an phróisis chomhairliúcháin ar dhréacht-Chaighdeáin Náisiúnta le haghaidh Cóiríocht a thairgtear do Dhaoine sa Phróiseas Cosanta

16 Lúnasa 2018

Tá an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais ag seoladh próiseas comhairliúcháin inniu ar dhréacht-Chaighdeáin Náisiúnta le haghaidh Cóiríocht a thairgtear do Dhaoine sa Phróiseas Cosanta.  A luaithe a thugtar chun críche iad, is leis na caighdeáin sin a rialófar na seirbhísí a sholáthróidh conraitheoirí atá ag obair thar ceann na Gníomhaireachta Fáiltithe agus Imeasctha do na daoine sin atá sá phróiseas cosanta.

An Grúpa Oibre um Chaighdeáin i Soláthar Díreach, a ndearna an Breitheamh Onórach McMahon cathaoirleacht air, mhol sé go gcuirfí Grúpa Comhairleach um Chaighdeáin ar bun chun a chinntiú gurbh oiriúnach do riachtanais na ndaoine sin atá ag lorg chosaint na hÉireann a bheadh na caighdeáin i gcóiríocht a sholáthraítear thar ceann Stát na hÉireann. Ag teacht sna sála air sin, d’fhorbair an Grúpa Comhairleach um Chaighdeáin dréacht-Chaighdeáin Náisiúnta. Tá an Grúpa comhdhéanta de bhaill foirne idir-rannacha, de chomhaltaí d’eagraíochtaí neamhrialtasacha agus de ghrúpaí ionadaíocha. Cuimsítear sna dréacht-Chaighdeáin Náisiúnta trí shnáithe idircheangailte um Rialachas, Cóiríocht agus Daoine. Ba é grúpa oibre a raibh eolas cuí acu ar na snáitheanna a d’fhorbair iad. 

Tá sé mar aidhm leis na dréacht-Chaighdeáin Náisiúnta cloí leis na caighdeáin a leagtar amach i dTreoir EASO maidir le Dálaí Glactha: Caighdeáin agus Táscairí Oibríochtúla agus i dTreoir 2013/33/AE (an Treoir athmhúnlaithe maidir le Dálaí Glactha).  Mar atá siad dréachtaithe, tugtar aird iontu ar an bhfreagracht as comhionannas a chur chun cinn, as idirdhealú a chosc agus as cosaint a dhéanamh ar chearta daonna na gcónaitheoirí, na bhfostaithe, na gcustaiméirí agus na ndaoine go léir a dtéann beartais agus pleananna i bhfeidhm orthu, mar a shainítear le dualgas na hearnála poiblí i leith an chomhionannais agus chearta an duine (alt 42 den Acht fá Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas, 2014).

Reáchtálfaidh an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais cruinnithe comhairliúcháin le cónaitheoirí na n-ionad agus le soláthraithe seirbhíse, le heagraíochtaí agus le daoine a oibríonn le cónaitheoirí.  Moltar do na daoine sin a bhfuil saineolas acu ar chaighdeáin cháilíochta a fhorbairt na dréachtchaighdeáin a léamh agus nótaí tráchta a chur isteach ach an fhoirm aiseolais ar líne a úsáid.

Sonraí faoi conas faisnéis a chur isteach le linn an phróisis chomhairliúcháin: 

1. Na dréacht-Chaighdeáin Náisiúnta le haghaidh Cóiríocht a thairgtear do Dhaoine sa Phróiseas Cosanta a léamh

2. Chun a chinntiú gur féidir na nótaí tráchta a úsáid chun feabhas a chur ar na Caighdeáin agus na Táscairí a forbraíodh, moltar go mór do fhreagróirí nótaí tráchta a thabhairt ach an fhoirm aiseolais ar líne a chomhlánú.

3. Má bhíonn aon cheisteanna agat, déan teagmháil le nationalstandards@justice.ie

4. Is é an 25 Meán Fómhair 2018 an dáta deiridh le haghaidh aiseolas a thabhairt. 

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ag http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/PB18000267

Fís Amháin Státseirbhís