An 23 Samhain 2016

Sheol an Tánaiste agus an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais, Frances Fitzgerald TD agus an tAire Stáit a bhfuil freagracht speisialta air as Comhionannas, Inimirce agus Imeascadh, David Stanton TD, an comhairliúchán poiblí ar Straitéis Náisiúnta nua na mBan a bheidh ann go luath. Beidh an comhairliúchán ar bun ón lá inniu, an 23 Samhain 2016 go dtí 5pm ar an Aoine, an 27 Eanáir 2017.

 

Leagfaidh an Straitéis seo amach tosaíochtaí polasaí ardleibhéil an Rialtais do mhná agus do chailíní go dtí an bhliain 2020.

 

Ag labhairt di ag an seoladh, dúirt an Tánaiste: "Tá an-áthas orm an comhairliúchán poiblí seo a sheoladh. Tá an Rialtas tiomanta comhionannas do mhná agus do chailíní a chur chun cinn. Beidh Straitéis Náisiúnta na mBan ina creat i dtaobh an gníomh atá le glacadh le dul i ngleic leis na bacainní a chuireann srian ar dheiseanna do mhná ar fud raon leathan réimsí.

 

Dúirt an tAire Stanton: "Tá athrú mór tagtha ar shochaí na hÉireann le deich mbliana anuas. Tá roinnt dul chun cinn déanta againn chun an saol a fheabhsú do mhná agus do chailíní ach is léir go bhfuil go leor eile fós le déanamh. Tá deis agaibh anois bhur dtuairimí a thabhairt agus tionchar a imirt ar pholasaí an Rialtas maidir leis an ábhar buntábhachta seo".

 

Dúirt an Tánaiste: "Tá mé ag iarraidh go n-inseoidh mná agus fir as gach cearn den tír dúinn faoin mbealach is cóir dúinn dul chun cinn a dhéanamh ó thaobh comhionannas do mhná. Tabharfaidh an comhairliúchán poiblí seo deis do dhaoine agus d'eagraíochtaí a gcuid smaointe a chur in iúl agus leagfar béim freisin ar na fadhbanna a gcaitear aghaidh a thabhairt go fóill orthu. Tá deis againn an plean ó thaobh comhionannas do mhná sna blianta amach romhainn a shocrú anois."

 

Is féidir ábhar a sheoladh isteach trí scríbhinn, agus tá eolas le fáil ar www.genderequality.ie. Tionólfar imeachtaí comhairliúcháin phoiblí ar an Straitéis nua in ionaid éagsúla i mí na Nollag agus i mí Eanáir. Fógrófar na dátaí agus ionaid go luath ar www.genderequality.ie.

 

Táthar ag súil go mbeidh an Straitéis tugtha chun críche go luath in 2017 agus go seolfar í.

 

Nótaí d'Eagarthóirí

 

Tugadh gealltanas sa Chlár do Rialtas Comhpháirtíochta go bhfoilseofaí Straitéis Náisiúnta na mBan cothrom le dáta faoi dheireadh na bliana 2016 chun teacht in áit na Straitéise reatha a mbeidh deireadh léi ag deireadh na bliana. Oibreoidh an Straitéis nua laistigh den Chreat Comhtháite um Chuimsiú Sóisialta nua, a fógraíodh chomh maith sa Chlár do Rialtas Comhpháirtíochta.

 

Chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil leis:

An Phreasoifig, An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais

 

CRÍOCH

Fís Amháin Státseirbhís