3 Meán Fómhair 2018

Chuir Charlie Flanagan TD, an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais, fáilte roimh an gCoimisinéir nua ar an nGarda Síochána go dtí an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais tráthnóna inniu, an lá a chuaigh Drew Harris i mbun a róil nua. 

Tar éis na díospóireachta, dúirt an tAire Flanagan: “Bhí áthas orm teacht le chéile leis an gCoimisinéir Harris i m’oifig inniu chun tosaíochtaí póilíneachta an Rialtais a phlé leis ar a chéad lá san oifig.  Bhí an díospóireacht leathan a bhí againn ag teacht leis na dúshláin atá roimh fhórsaí póilíní inniu agus pléadh an drongchoirpeacht, an phóilíneacht faoin tuath, infheictheacht Gardaí, an chibearchoireacht, an phóilíneacht bóithre, Coireacht an Bhóna Bháin agus sábháilteacht an phobail i gcoitinne lena linn.  Phléamar freisin cuntasacht agus an tábhacht a bhaineann le clár athchóirithe an Gharda Síochána, rud a chinnteoidh go soláthrófar póilíneacht den chéad scoth.

“Bhreathnaíomar romhainn ar an tuarascáil ón gCoimisiún um Thodhchaí na Póilíneachta in Éirinn, rud a fhoilseofar níos déanaí sa mhí agus ina leagfar amach fís nua don phóilíneacht in Éirinn.

“Thug mé m’fhocal don Choimisinéir Harris go dtacóinn leis sa ról dúshlánach tábhachtach atá aige. 

“Lá tábhachtach i stair an Gharda Síochána is ea an lá inniu, agus tá údar ag an eagraíocht le bheith dearfach faoina bhfuil i ndán di.  Beidh mé i gcuideachta an Choimisinéara ar an Teampall Mór níos déanaí an tseachtain seo, áit a rachaidh thart ar 200 earcach nua isteach go foirmiúil san eagraíocht de réir mar a atógaimid í.”

Dúirt an tAire Flanagan freisin: “Bhí áthas orm go raibh Aidan O’Driscoll i láthair ag an gcruinniú freisin, agus é ag tosú a róil mar Ard-Rúnaí sa Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais inniu.  Tá sos na Dála ag druidim chun deiridh anois agus táimse, mar Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais, ag tnúth leis an tréimhse an-ghnóthach an-ghníomhach atá romhainn.”

CRÍOCH

Nótaí d’Eagarthóirí

I mí an Mheithimh, chomhaontaigh an Rialtas an tUas. Drew Harris a cheapadh chuig an bpost mar Choimisinéir ar an nGarda Síochána ar feadh tréimhse 5 bliana.

Ceapadh é tar éis próiseas roghnúcháin oscailte idirnáisiúnta a reáchtáil an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí thar ceann an Údaráis Phóilíneachta, ar comhlacht neamhspleách é.  Tá sé seo ar an gcéad uair riamh a úsáideadh an tsamhail nua próisis cheapacháin sin, a tugadh isteach sa bhliain 2015.  Ba é aidhm an phróisis roghnúcháin an réimse iarrthóirí is leithne is féidir a mhealladh ó raon leathan cúlraí chun a chinntiú go ndéanfaí an t-iarrthóir rathúil a mheas de réir caighdeáin idirnáisiúnta sa cheannaireacht póilíneachta. 

Tá 34 bliana caite ag an Uas. Harris i réimse na póilíneachta, go háirithe i dTuaisceart Éireann, agus tá 12 bhliain díobh sin caite aige i róil shinsearacha cheannaireachta.  Sa bhliain 2006, ceapadh é chuig céim an Ard-Chonstábla Chúnta ar a bhfuil freagracht as Oibríochtaí Coireachta i Seirbhís Póilíneachta Thuaisceart Éireann. Tá sé ag fónamh mar Leas-Ardchonstábla ón mbliain 2014 i leith. Mar aon le roinnt imscrúduithe coireachta eagraithe agus tromchúisí a bhainistiú, bhí sé freagrach as an tiomsú faisnéise, na hoibríochtaí agus an tacaíocht anailíseach ar fad don tSeirbhís. D’oibrigh sé go dlúth leis an nGarda Síochána sa ról sin.  Tá taithí shuntasach aige ar athruithe eagraíochta a sholáthar agus ar bhuiséid agus pearsanra a bhainistiú freisin.  Tá céim Mháistir ag an Uas. Harris sa Choireolaíocht ón Institiúid Coireolaíochta in Ollscoil Cambridge agus tá céim BA aige sa Pholaitíocht agus an Eacnamaíocht ón Ollscoil Oscailte.  Tá cáilíochtaí aige freisin sa Cheannaireacht agus an Beartas Poiblí d’Oifigigh Shinsearacha Forfheidhmithe Dlí (Institiúid Feidhmiúcháin Náisiúnta FBI), sa Treorú Cuideachtaí agus sa Staidéar Póilíneachta.

An grianghraf faoi iamh: Drew Harris, Coimisinéir an Gharda Síochána, Charlie Flanagan, an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais, agus Aidan O’Driscoll, Ard-Rúnaí na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais, agus iad ag teacht le chéile in Oifig an Aire, 51 Faiche Stiabhna, Baile Átha Cliath, inniu.

Fís Amháin Státseirbhís