An 21 Deireadh Fómhair 2016

Rinne an tAire Stáit sa Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais a bhfuil freagracht ar leith air maidir le Comhionannas, Imirce agus Lánpháirtiú, David Stanton, TD, Tionscadal Staire Lucht Siúil an Iarthair a sheoladh inniu in Ard-Mhúsaem na hÉireann - Saol na Tuaithe, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.

Is chun tacú le daoine den Lucht Siúil a dteastaíonn uathu béaloideas agus stair an lucht siúil a bhailiú agus a chartannlú atá an Tionscadal seo ann.  Ag labhairt dó faoina laghad aitheantais atá tugtha don Lucht Siúil agus Stair na hÉireann á plé, agus an tionchar a bhí aige sin ar a bhféinmhuinín, dúirt an tAire gurb “iontach an tionscnamh an tionscadal atá á sheoladh inniu againn a chuideoidh le dul i ngleic leis an easpa sin, an bhearna eolais sin, faoi mar a bhaineann sé le muintir na hÉireann trí chéile...Ná dearmadtar saibhreas stair agus oidhreacht an Lucht Siúil.”

Phléigh an tAire an steiréitíopa den Lucht Siúil atá le fáil i sochaí na hÉireann, á rá “má roinntear bhur gcuid staire leis an tír, cabhróidh sé sin le steiréitíopaí agus le faitíos de bharr easpa eolais a chur de dhroim seoil; ina áit sin, fágfaidh an t-eolas a scaipfear maidir le scéalaíocht, ceol, teanga, béaloideas, traidisiúin, cultúr agus nósanna an Lucht Siúil go mbeidh sibh níos rannpháirtí sa tsochaí, mar phobal bródúil, uasal de bhunadh na hÉireann agus an Lucht Siúil.”

Tá an chéim deiridh den Straitéis maidir le hUilechuimsiú Daoine de chuid an Lucht Siúil agus an phobail Romaigh á forbairt agus cuirfear an dréacht deiridh den Straitéis Uilechuimsithe faoi bhráid an Rialtais roimh dheireadh 2016.  Fuarthas €1 mhilliún breise i mBuiséad na bliana 2017 chun tacú le tionsnaimh de chuid an Lucht Siúil, rud a fhágann gur €3 mhilliún méid iomlán an mhaoinithe atá ar fáil. Beifear in ann an Straitéis Uilechuimsithe nua a chur chun cinn de bharr an mhaoinithe seo. 

- CRÍOCH -

Fís Amháin Státseirbhís