Réamhrá

Is iad na comhlachtaí a liostaítear thíos na cinn atá faoi scáth na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais.

Beidh tú in ann teacht ar thuilleadh faisnéise faoi na comhlachtaí seo agus faoin reachtaíocht a bhaineann leo ach cliceáil ar na naisc thíos.
 

Comhlachtaí

Feidhmeanna

Bunaithe

COMHLACHTAÍ REACHTÚLA:  Bunaíodh na comhlachtaí seo le dlí.

An Garda Síochána

Póilíneacht agus slándáil náisiúnta sa Stát

Achtanna an Gharda Síochána 1924-2005

An tSeirbhís Chúirteanna

Na Cúirteanna a bhainistiú, tacú leis na breithiúna agus seirbhísí ardchaighdeáin ghairmiúla a sholáthar do gach duine dá n-úsáideann na cúirteanna.

Acht na Seirbhíse Cúirteanna 1998

Cigireacht an Gharda Síochána

Cigireacht nó fiosrúcháin a dhéanamh i ndáil le haon ghnéithe áirithe de fheidhmiú agus riaradh an Gharda Síochána

An tAcht um Cheartas Coiriúil 2007

Seirbhís Dócmhainneachta na hÉireann

Cearta an duine agus an comhionannas a chosaint agus a chur chun cinn in Éirinn 

An tAcht um Dhócmhainneacht 
Phearsanta 2012
.

Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine

Socruithe dócmhainneachta pearsanta a fheidhmiú. Cleachtóirí Dócmhainneachta Pearsanta a Údarú

Acht Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine
 agus Comhionannas 2014

An Bord um Chúnamh Dlíthiúil

Cúnamh agus comhairle dhlíthiúil shibhialta a sholáthar 

An tAcht um Chúnamh Dlíthiúil Sibhialta 1995

An Bord Athbhreithnithe Meabhair-Shláinte (Dlí Coiriúil) 

Athbhreithniú ar choinneáil othar san Ospidéal Meabharshláinte Lárnach  

An tAcht um an Dlí Coiriúil (Gealtacht) 2006

An tÚdarás Náisiúnta Míchumais

Comhairle a sholáthar maidir le beartais agus cleachtais um míchumas 

An tAcht um Údarás Náisiúnta Míchumais, 1999

Cigireacht na bPríosún

Cigireacht, comhairle 

Acht na bPríosún 2007 

An tÚdarás Clárúcháin Maoine

Bainistíocht agus rialú Chlárlann na Talún agus Chlárlann na nGníomhnas, clárú agus úinéireacht talún a chur chun cinn agus a leathnú  

An tAcht um Chlárú Gníomhas agus Teideal 2006

 

 

COMHLACHTAÍ IMSCRÚDAITHEACHA (REACHTÚLA): Comhlachtaí is ea iad seo a
bhfuil feidhm imscrúdúchain acu is a bunaíodh le dlí.  

Coimisiún Ombudsman an Gharda Síochána
(GSOC)

Glacadh le gearáin arna ndéanamh ag daoine sa phobal, maidir le hiompar ball den Gharda Síochána, cumhacht a chleachtadh i ndáil leis na gearáin seo, treoirlínte a eisiúint, torthaí imscrúdúchán a thuairisciú do Choimisinéir an Gharda Síochána agus don Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí de réir mar is cuí, prótacail a dhréachtú

Acht an Gharda Síochána 2005 

Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí

Standards, inspections, investigation and enforcement of personal data protection

An tAcht um Chosaint Sonraí, 1988

Oifig an Choimisinéara Iarratas Dídeanaithe

Iarratais ó dhaoine atá ag lorg stádas dídeanaí a imscrudú, iarratais ó dhídeánaithe a imscrúdú maidir le cead a thabhairt do bhaill teaghlaigh teacht isteach agus cónaí sa Stát agus iarratais ar chosaint chúnta a imscrúdú 

 

An tAcht Dídeanaithe 1996

Cróinéirí

Breathnú ar chúinsí a bhaineann le bás tobann, mínádúrtha, neamh-mhínithe, foréigneach nó mínádúrtha 

An tAcht Cróinéirí, 1962

 

 

Comhlachtaí

Feidhmeanna

Bunaithe

COMHLACHTAÍ RIALÁLA (REACHTÚLA): Comhlachtaí is ea iad seo a
bhfuil feidhm rialála acu agus a bunaíodh le dlí.  

An tÚdarás Rialála Carthanas

Rialáil Earnáil na gCarthannas

An tAcht Carthanas 2009

Oifig Aicmithe Scannán na hÉireann

Scrúdú agus deimhniú scannán, físeán agus DVDanna 

Acht um Scrúdóireacht Scannán, 1923 arna leasú leis an
 Acht um an Dlí Sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha) 2008

An tÚdarás um Shlándáil Phríobháideach 

Rialáil an tionscail shlándála príobháidí in Éirinn 

An tAcht um Shlándáil Phríobháideach 2004

An tÚdarás Rialála Seirbhísí Maoine

Córas ceadúnúcháin a fheidhmiú, caighdeáin a fhorfheidhmiú, gearáin a imscrúdú agus a bhreithniú agus ciste cúitimh a bhainistiú  

An tAcht um Rialáil Seirbhísí Maoine 2011

An tAonad um Chomhlíonadh Frithsciúrtha Airgid

Soláthraithe Seirbhíse Iontaobhais nó Cuideachta a údarú, Clubanna Comhaltaí Príobháideacha a chlárú agus faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh frithsciúrtha airgid ag Déileálaithe Earraí Ardluacha, Soláthraithe Seirbhíse Iontaobhais nó Cuideachta agus Clubanna Comhaltaí Príobháideacha.

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Sciúradh Airgid 
agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta), 2010

COMHLACHTAÍ ACHOMHAIRC (REACHTÚLA):  Comhlachtaí is ea iad seo a bhfuil feidhm achomhairc acu agus a bunaíodh le dlí.  

An Bord Achomhairc um Scrúdóireacht Scannán

Achomhairc i ndáil le cinntí maidir le haicmiú a dhéanann IFCO

Acht um Scrúdóireacht Scannán, 1923 arna leasú leis an Acht um an Dlí Sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha) 2008

An Bord Achomhairc um Shlándáil Phríobháideach

Achomhairc a bhreithniú ó dhaoine a oibríonn sa tionscal slándála i gcoinne cinntí maidir le ceadúnúcháin arna ndéanamh ag PSA

Acht na Sheirbhísí Slándála Príobháidí 2004
 

An Bord Achomhairc um Sheirbhísí Maoine

Éisteacht le hachomhairc i gcoinne cinntí áirithe arna ndéanamh ag an Údarás agus cinneadh a dhéanamh ina leith 

An tAcht Seirbhísí Maoine (Rialáil) 2011

An Binse Achomhairc do Dhídeanaithe

Achomhairc, i gcoinne cinntí chéadchéime arna ndéanamh ag an gCoimisinéir um Iarratais ó Dhídeánaithe, a bhreithniú 

An tAcht Dídeanaithe 1996

 

 

GNÍOMHAIREACHTAÍ NEAMHREACHTÚLA:  Is é an tAire a bhunaíonn na comhlachtaí seo ar bhonn riaracháin.  

An Coimisiún um Thacaíocht d’Iospartaigh 
na Coireachta

Cabhrú le forbairt straitéisí agus beartas chun tacú le híospartaigh na coireachta

Bunaithe Márta 2005

An Binse Cúitimh i leith Díobhálacha Coiriúla

Breithníonn iarratais ar chúiteamh ó nó thar ceann daoine
a d’fhulaing gortú nó bás de thoradh coireachta foréigní 

Bunaithe 1974

An tSaotharlann Fóiréinseolaíochta

Cabhrú le himscrúdú coireachta agus anailís eolaíochta agus comhairle shaineolach a sholáthar 

Bunaithe 1975

Seirbhís Eadóirseachta 
agus Inimirce na hÉireann (INIS)

Le tearmann,inimirce, saoránacht agus víosaí .
 

Bunaithe 2005

Seirbhís Príosún na hÉireann

Coimeád sábháilte, slán a sholáthar do dhaoine atá curtha go príosún ag na cúirteanna agus pianbhreitheanna coimeádta a bhainistiú  

Achtanna na bPríosún 1826-2007

Oifig an Phaiteolaí Stáit 

Comhairle neamhspleách a sholáthar maidir le cúrsaí a bhaineann leis
an bpaiteolaíocht fhóiréinseach agus scrúduithe iarbháis a dhéanamh i gcásanna a bhfuil amhras ina leith gur feall a bhí i gceist 

 

An Bord Parúil 

Moltaí maidir le pianbhreitheanna príosúnaithe a bhainistiú 

Bunaithe ar bhonn riaracháin i mí Aibreáin 2001

An tSeirbhís Promhaidh

Maoirseacht ar phromhadh a sholáthar, chomh maith le cláir sheirbhíse don phobal, cláir um iompar le ciontú agus sainseirbhísí tacaíochta 

Probation of Offenders Act 1907

An Ghníomhaireacht um Fháiltiú 
agus Lánpháirtíocht (RIA)

Cuireann lóistín ar fáil do lucht iarrtha dídine agus soláthraíonn seirbhísí dóibh agus a gcuid iarratas ar dhídean á bpróiseáil 

Bunaithe mí Aibreáin 2001

 

Comhlachtaí

Feidhmeanna

Bunaithe

OIFIGÍ FEIDHMIÚCHÁIN (COMHLACHTAÍ NEAMHREACHTÚLA NA ROINNE): Bunaítear na comhlachtaí seo ar bhonn riaracháin laistigh den Roinn 

An tAonad um Gháinneáil ar Dhaoine a Chosc 

Comhordaíonn freagairt na hÉireann ar gháinneáil daoine 

Bunaithe Feabhra 2008

Cosc

Cosc ar Fhoréigean Teaghlaigh, Gnéis agus Inscne 

Bunaithe 2007

Seirbhís na hÉireann um Cheartas i leith an Aosa Óig

Chun ciontú i measc na n-ógánach a laghdú 

Bunaithe Nollaig 2005

An Oifig um Shábháilteacht Idirlín

Chun sábháilteacht ar an idirlíon a chur chun cinn, go háirithe i ndáil le pornagrafaíocht leanaí a chomhrac 

Bunaithe Márta 2008

Oifig Íospartaigh na Coireachta

Chun leanúnachas agus caighdeáin na seirbhísí do íospartaigh coireachta a fheabhsú 

Bunaithe Meán Fómhair 2008

 

 

Fís Amháin Státseirbhís