Ról an Ard-Rúnaí

Is í Oonagh McPhillips ár nArd-Rúnaí (gníomhach). 

Státseirbhíseach sinsearach na Roinne, agus a ceannasaí neamhpholaitiúil, atá san Ard-Rúnaí. Bainistiú ó lá go lá agus pleanáil is treorú straitéiseach neamhpholaitiúil an cúram atá air. 

Is í an tArd-Rúnaí an tOifigeach Cuntasaíochta. Tá sí freagrach as na cistí faoi rialú na Roinne a ráthú agus as an mbarainneacht agus an éifeachtúlacht a chinntiú ó thaobh reáchtáil na Roinne de.


Ról an Leas-Ard-Rúnaí – Folamh

I measc fhreagrachtaí an Leas-Ard-Rúnaí tá an córas dlí choiriúil agus maoirseacht a dhéanamh ar ghnéithe d’obair na Roinne a mbíonn tionchar díreach acu ar an gcóras sin.


Ról an Bhoird Bhainistíochta 

Faigheann an tArd-Rúnaí cúnamh ón mBord Bainistíochta a bhfuil sise ina cathaoirleach air.

Is príomhghné de rialachas na Roinne an Bord Bainistíochta. Bíonn ról ar leith aige maidir le saincheisteanna a bhaineann leis an Roinn agus leis an Earnáil Dlí agus Cirt agus Comhionannais níos leithne, go háirithe sa chás go dtrasnaíonn saincheisteanna teorainneacha eagraíochtúla.


Is iad seo baill an Bhoird Bhainistíochta: 

Tá ról tábhachtach lárnach leis an mBord Bainistíochta maidir leis an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais, chomh maith le hearnáil an dlí agus an chomhionannais níos ginearálta ná sin, a threorú, a stiúradh agus a rialú.

Is é cuspóir atá leis an mBord Bainistíochta ceannaireacht, léargas agus treoir straitéiseach a chur ar fáil d'fhoireann na Roinne agus do na gníomhaireachtaí; oibriú mar chomhairleoir iontaofa ag an Aire; agus a chinntiú go ndéantar rialachas agus maoirseacht éifeachtúil docht a dtagann Éire níos sábháilte cothroime dá mbarr ag daoine le maireachtáil agus oibriú inti agus dul i mbun gnó.

Cúraimí an Bhoird Bhainistíochta:

- cúnamh a thabhairt don Ard-Rúnaí na feidhmeanna a leagtar ar an Oifigeach Cuntasaíochta a chomhlíonadh

- a chinntiú go bhfeidhmíonn an Roinn taobh istigh de na teorainneacha a leagtar síos maidir le leibhéal riosca atá aontaithe inghlactha agus deimhniú réasúnach go bhfuil na coinníollacha airgeadais agus rialúcháin ar fad a bhaineann le hábhar á sásamh

- a chinntiú go bhfuil socruithe éifeachtúla rialachais agus cuntasaíochta ar bun idir an Roinn agus na gníomhaireachtaí agus comhlachtaí a thagann faoina scáth.

Fís Amháin Státseirbhís