2022
20/06/2022: An céad searmanais saoránachta ó thosaigh an phaindéim óstáilte ar an láthair ag an Aire McEntee chun fáilte a chur roimh shaoránaigh is nuaí na hÉireann
09/06/2022: Fáilte curtha ag an Aire Dlí agus Cirt, Helen McEntee, roimh thrí fhoilseachán thábhachtacha don Gharda Síochána
19/05/2022: Comhghairdeas déanta ag an Aire McEntee le 102 Comhalta nua an Gharda Síochána ag Searmanas Cáilithe sa Teampall Mór
13/04/2022: Seolann an tAire Nic an tSaoi clár imeachtaí cuimhneacháin earnáil an cheartais do 2022-2024 mar chuid de Chlár Dheich mBliana na gCuimhneachán
02/03/2022: Fáilte curtha ag an Aire McEntee roimh fhoilsiú Straitéis nua Gaeilge an Gharda Síochána
10/02/2022: Feachtas earcaíochta nua oscailte ag an Aire McEntee don Gharda Síochána céad bliain ó bunaíodh é

2021
30/11/2021: Cuireann an tAire Nic an tSaoi agus an tAire de Brúin fáilte roimh achtú dlí chun deireadh a chur le fadhbanna a dhéanann difear do chearta slí
12/10/2021: Budget 22 - Pobail a chosaint agus tacú le híospartaigh i gcroílár Bhuiséad Dlí agus Cirt 2022
23/09/2021: Ráiteas ó Hildegarde Naughton, TD, an tAire Stáit sa Roinn Dlí agus Cirt a bhfuil freagracht ar leith uirthi maidir le Ceartas Sibhialta agus Coiriúil
02/09/2021: Seolann an tAire Hildegarde Haughton feachtas nua chun cur i gcoinne comhroinnt íomhánna dlúthphearsanta gan toiliú: is féidir le híospartaigh tuairisciú a dhéanamh anois maidir le híomhánna a chomhroinntear go neamhdhleathach
12/08/2021: Foilsíonn an tAire Dlí agus Cirt, Heather Mhic Unfraidh, Tuarascáil Lárbhliana faoin Dul Chun Cinn maidir le Plean Dlí agus Cirt 2021
11/06/2021: Foilsíonn an tAire Stáit Naughton Tuarascáil Bhliantúil Oifig an Chigire Príosún don bhliain 2020
01/06/2021: Ceadaíonn an Rialtas athnuachan fhorálacha an Achta um Chiontaí in aghaidh an Stáit (Leasú), 1998, agus an Achta um Cheartas Coiriúil (Leasú) 2009
25/05/2021: Ráiteas ó Heather Humphreys TD, An tAire Dlí agus Cirt
22/02/2021: An Plean Dlí agus Cirt 2021 arna fhoilsiú ag an Aire McEntee
21/01/2021: An tAire McEntee ag moladh do níos mó comhlachtaí teicneolaíochta atá lonnaithe in Éirinn a bheith páirteach in Hotline.ie

2020
30/09/2020: Athchóiriú ar Chóras Dlí agus Cirt Teaghlaigh fógartha ag an Aire McEntee
22/09/2020: Feachtas feasachta maidir le tinte ealaíne 'Ná Déan Cúrsaí Níos Measa' seolta ag an Aire McEntee
10/06/2020: Comhairliúchán seolta ag an Aire Ó Flannagáin maidir leis an Ráta Lascaine i gCásanna Díobhálacha Pearsanta
21/02/2020: Foilsíonn an tAire Flanagan Cairt Íospartach Nua ina dtugtar faisnéis fhíorthábhachtach d’íospartaigh na coireachta

2019
28/11/2019: Seoltar Straitéis Náisiúnta na hÉireann um Chuimsiú Daoine LADTI+ 2019 - 2021
09/10/2019: Fógraíonn an tAire Flanagan leithdháileadh buiséadach €2.98 billiún ar an Earnáil Dlí agus Cirt
18/09/2019: Seolann an tAire Flanagan an Fóram Náisiúnta um Shábháilteacht Tuaithe
23/07/2019: Tugann an tAire Flanagan agus an tAire Stanton saoire bhreise gan phá isteach do thuismitheoirí 
17/07/2019: Tá Éire le cur in aghaidh deireadh a chur le hathruithe séasúracha cloig
11/07/2019: Foilsíonn an tAire Flanagan Scéim Ghinearálta an Bhille um an Dlí Teaghlaigh, 2019
16/06/2019: Fógraíonn an tAire Flanagan go bhfuarthas ceadú ón Rialtas le haghaidh leasuithe ar an mBille um Mionnú Éithigh agus Cionta Gaolmhara
09/05/2019: Seolann an tAire Flanagan mórfheachtas náisiúnta feasachta ar chiapadh gnéasach agus foréigean gnéasach
11/04/2019: Fáiltíonn an tAire Flanagan agus an tAire Madigan roimh rith an Bhille um an Ochtú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Scaoileadh ar Phósadh), 2016, tríd an Seanad
03/04/2019: Fáiltíonn an tAire Flanagan agus an tAire Madigan roimh rith an Bhille um an Ochtú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Scaoileadh ar Phósadh), 2016, tríd an Dáil
26/03/2019: Fógraíonn an tAire Flanagan foilsiú na leasuithe a mholfar don reifreann ar an gcolscaradh¦
08/03/2019: Fógraíonn an tAire Flanagan gur dhaingnigh Éire Coinbhinsiún Iostanbúl ar Lá Idirnáisiúnta na mBan
29/01/2019: Fógraíonn an tAire Flanagan ceadú ón Rialtas le haghaidh reifreann a thionól ar an gcolscaradh
04/01/2019: Fógraíonn an tAire Flanagan tacaíocht an Rialtais do Thionscnamh Breatimeachta na hEarnála Seirbhísí Dlí 

2018
21/12/2018: Foilsíonn an tAire Flanagan an tuarascáil ó Chigireacht an Gharda Síochána dar teideal “Póilíniú le Pobail Áitiúla”
30/11/2018: Déanann an Rialtas ceapacháin chuig poist Sirriam
23/11/2018: Ráiteas ón Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais maidir le Faireachas i bPríosúin
27/10/2018: Agus cloig ag dul siar, molann an tAire Ó Flannagáin don phobal páirt a ghlacadh sa chomhairliúchán ar cibé acu ar cheart deireadh a chur le hathruithe cloig
11/10/2018: Ráiteas ón Aire Flanagan maidir le foilsiú an tríú tuarascáil eatramhach ón mBinse um Nochtuithe
20/09/2018: Fógraíonn an tAire Flanagan sonraí faoi Scéim Lacáiste na bhFoláireamh Téacs 2018
03/09/2018: Tionólann Charlie Flanagan, an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais, cruinniú foirmiúil le Drew Harris, an Coimisinéir nua ar an nGarda Síochána, ar a chéad lá san oifig
24/08/2018: Ceapacháin chuig Bord an Údaráis Náisiúnta Míchumais
16/08/2018: Seoladh an phróisis chomhairliúcháin ar dhréacht-Chaighdeáin Náisiúnta le haghaidh Cóiríocht a thairgtear do Dhaoine sa Phróiseas Cosanta
20/07/2018: Déanann an tAire Charles Flanagan Ceanncheathrú an Gharda Síochána do Réigiún an Iarthair a oscailt go hoifigiúil
26/06/2018: Fógraíonn an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais ceapachán an Choimisinéara nua ar an nGarda Síochána
13/06/2018: Seolann an tAire Flanagan an Feachtas ‘Bíodh do Chearta ar Eolas agat’ de chuid Líne Chabhrach Íospartaigh na Coireachta
12/06/2018: Fógraíonn an tAire Flanagan formheas an Rialtais le haghaidh Reifreann a reáchtáil ar chion an diamhasla a bhaint den Bhunreacht
24/05/2018: Fógraíonn an tAire Flanagan tosach feidhme an Achta um Chosaint Sonraí 2018
17/05/2018: Fógraíonn Charlie Flanagan, an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais, feachtas earcaíochta chuig an nGarda Síochána a reáchtálfar sa bhliain 2018
12/05/2018: Fógraíonn an tAire Flanagan agus an tAire Stanton oscailt an chláir nua um ligean isteach daonnúil
10/05/2018: Leagann an tAire Flanagan béim ar an tábhacht a chuirtear ar íospartaigh sna pleananna don Bhord Parúil nua
02/05/2018: Fógraíonn an tAire Flanagan rith an Bhille um Fhoréigean Baile, 2017
25/04/2018: Molann an tAire Flanagan do Mhná Neachtlanna Mhaigdiléana freastal ar Ócáid Dhá Lá i mí an Mheithimh chun Onóir a thabhairt dóibh 
23/04/2018: Cistiú Sheachtain Bhróid an Lucht Siúil agus na Romach, 2018
28/03/2018: Fógraíonn an tAire Flanagan gur chomhaontaigh an Rialtas comhairliú don Uachtarán an ceart maithiúnais Bunreachtúil atá aige a fheidhmiú chun maithiúnas iarbháis a dheonú don Uas. Maolra Seoighe, a ciontaíodh i ndúnmharuithe i Mám Trasna sa bhliain 1882
23/03/2018: Cloig le cur ar aghaidh deireadh seachtaine an 25 Márta 2018

2017
30/11/2017: Ráiteas ón Aire Flanagan maidir leis an Dara Tuarascáil Eatramhach ón mBinse um Nochtuithe
27/11/2017: Ráiteas ón Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais (27 Samhain 2017)
14/11/2017: Ráiteas ón Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais
13/11/2017: Ráiteas ón Aire Flanagan maidir le Binse Charleton
26/09/2017: Cuirtear an chéad Tuarascáil ón nGrúpa Oibre um Struchtúir Chaidrimh Thionsclaíoch don Gharda Síochána faoi bhráid an Rialtais
14/09/2017: Foilsiú an Tríú Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn ón Údarás Póilíneachta maidir le cur chun feidhme na Tuarascála ó Chigireacht an Gharda Síochána “An Phóilíneacht in Éirinn a Athrú”
31/07/2017: Rialacha Cúirte Gaeilge foilsithe
06/06/2017: Ráiteas ón Tánaiste agus an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais, Frances Fitzgerald maidir leis an ionsaí sceimhlitheoireachta i Londain
01/06/2017: Súil go neartóidh an tríú rogha íocaíochta bearta forfheidhmiúcháin tráchta an Gharda Síochána agus go mbeidh an Garda Síochána agus an tSeirbhís Chúirteanna níos éifeachtaí dá bharr
25/05/2017: Ráiteas a rinne an Tánaiste agus an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais
23/05/2017: Ráiteas ón Tánaiste agus an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais, Frances Fitzgerald T.D. maidir leis an ionsaí i Manchain
16/05/2017: Baill agus téarmaí tagartha don Choimisiún ar Thodhchaí na Póilíneachta in Éirinn fógartha ag an Tánaiste
09/05/2017: Socraithe ag an Rialtas Kathleen O’Toole Uasal a ainmniú ina Cathaoirleach ar an gCoimisiún ar Thodhchaí na Póilíneachta in Éirinn
03/05/2017: Seolann an Tánaiste agus an tAire Stanton An Straitéis Náisiúnta do Mhná agus do Chailíní 2017-2020: Sochaí níos Fearr a Chruthú don Uile Dhuine
26/03/2017: Cloig le cur ar aghaidh deireadh seachtaine an 26 Márta 2017
22/03/2017: Athbhreithniú ar chóras ceartas sibhialta an stáit fógartha ag an Tánaiste 

2016
01/12/2016: Seolann an Tánaiste Feachtas Aimsir na Nollag 2016 in aghaidh thiomáint a dhéanamh ar meisce
23/11/2016: Tús curtha leis an gComhairliúchán Poiblí ar Straitéis Náisiúnta nua na mBan
28/10/2016: Meabhrúchán: Cloig le cur siar deireadh seachtaine an 29/30 Deireadh Fómhair 2016
11/10/2016: Fáilte curtha ag an Tánaiste roimh mhaoiniú breise d’earcaigh sna Gardaí, roimh fhoireann bhreise shibhialta agus ragobair bhreise leanúnach in 2017
22/09/2016: Ardú faoi dhó ar an maoiniú do Phobail ar Aire - lena n-áirítear maoiniú nua do Ghrúpaí áitiúla Foláirimh Téacs - fógartha ag an Tánaiste
21/09/2016: Tionscadal Staire Lucht Siúil an Iarthair seolta ag an Aire Comhionannais
15/09/2016: Feachtas Náisiúntas Feasachta fógartha ag an Tánaiste mar chuid den dara Straitéis Náisiúnta nua maidir le Foréigean Baile, Gnéis agus Inscne-Bhunaithe 2016-2021
11/09/2016: An tAire Stanton sásta faoin maoiniú breise do bhearta Comhionannais i mBuiséad 2017
03/09/2016: Seirbhís Réitigh náisiúnta do Riaráistí Morgáiste seolta ag an Tánaiste agus ag an Aire Varadkar
29/07/2016: Cúis áthais don Tánaiste dhá phíosa reachtaíochta a achtú
19/07/2016: Leagann an tAire Stanton béim an athuair ar an tábhacht atá le Caidreamh Leathanréimseach i ndáil le cúrsaí Comhionannais agus Cearta an Duine
29/06/2016: Cúis áthais don Tánaiste a fheabhas atá ag éirí leis an nGarda Síochána agus ísliú ar an ráta buirgléireachta, níos mó ná an tríú cuid níos lú eachtraí buirgléireachta an chéad ráithe den bhliain
22/05/2016: Pleananna caiteachais dar luach iomlán €2.458 billiún á gcur i láthair ag an Tánaiste maidir le hEarnáil an Dlí agus an Chirt chomh maith le hacmhainní suntasacha breise a chur i leith an Gharda Síochána
08/05/2016: Aimsíonn an Tánaiste cistí suntasacha breise don Gharda Síochána
07/03/2016: Ráiteas ón Aire Dlí agus Cirt agus Comhionnnais, Proinséas Mhic Gearailt TD maidir le bás an bhreithimh den Chúirt Uachtarach, An Breitheamh Onórach an tUasal Adrian Hardiman
18/01/2016: Síníonn an tAire Mhic Gearailt ordú lena gcuirfear tosach feidhme le hathchóiriú fíorshuntasach ar an dlí teaghlaigh
11/01/2016: Cuireann an tAire Mhic Gearailt tús feidhme leis an Acht Fíneálacha (Íoc agus Gnóthú) 2014
08/01/2016: Molann na hAirí Mhic Gearailt agus Ó Cobhaigh cumhachtaí nua do Chomhairlí Cathrach agus Contae chun pleanáil áitreabh ceadúnaithe nua a rialáil
07/01/2016: Fógraíonn an tAire Mhic Gearailt go dtiocfaidh seacht dTionscadal Athstiúrtha Óige nua an Gharda Síochána i bhfeidhm in 2016 

2015
28/10/2015: Deimhníonn an tAire Mhic Gearailt bunú an dara Cúirt Choiriúil Speisialta
23/10/2015: Meabhrúchán: Cloig le cur siar Deireadh Seachtaine an 24/25 Deireadh Fómhair 2015
29/07/2015: Fáiltíonn an tAire Proinséas Mhic Gearailt roimh an Uachtarán do shíniú an Achta um an gCeathrú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Comhionannas Pósta)  
29/07/2015: Fáiltíonn an tAire Proinséas Mhic Gearailt roimh an Uachtarán do shíniú an Achta um an gCeathrú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Comhionannas Pósta) isteach sa dlí
28/07/2015: Fáiltíonn Ó Ríordáin roimh fhógra an Aire O’Sullivan maidir le fáil ar thacaíocht mac léinn dóibh siúd atá sa Chóras Cosanta

Fís Amháin Státseirbhís