27/07/2017: Rialacha Cúirte Gaeilge

 

2022
15/06/2022: An Bord Athbhreithnithe Meabhair‐Shláinte(An Dlí Coiriúil)Tuarascáil Bhliantúil 2021
13/04/2022: Clár Earnáil an Cheartais um Dheich mBliana na gCuimhneachán 2022-2024
11/03/2022:  An_Straitéis_Chomhionannais,Éagsúlachta_agus_Uilechuimsitheachta
26/01/2022: Tuarascáil Bhliantúil an Bhinse Cúitimh i leith Díobhálacha Coiriúla 2020
26/01/2022: Tuarascáil Bhliantúil an Bhinse Cúitimh i leith Díobhálacha Coiriúla 2019

 

2021
18/10/2021: An Garda Síochána Tuarascáil Bhliantúil 2020
28/07/2021: An tSeirbhís Phromhaidh Tuarascáil Bhliantúil 2020
28/07/2021: Seirbhíse Promhaidh Ráiteas Straitéise 2021-2023
14/07/2021: Oifig an Phaiteolaí Stáit Tuarascáil Bhliantúil 2020
11/06/2021: Tuarascáil Bhliantúil Oifig an Chigire Príosún 2020
20/04/2021: An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionnannais Tuarascáil Bhliantúil 2019
15/04/2021: Straitéis um Cheartais i leith an Aosa Óig 2021-2027
22/02/2021: An Roinn Dlí agus Cirt Ráiteas Straitéise 2021 go 2023 agus Plean Dlí agus Cirt 2021

2020
05/08/2020:  An tSeirbhís Phromhaidh Tuarascáil Bhliantúil 2019
30/04/2020:  Rialacha na nUaschúirteanna (Costais), 2019 – Ionstraim Reachtúil Uimh. 584 de 2019
06/02/2020:  An Straitéis Náisiúnta um Chuimsiú Daoine LADTI+2019-2021

2019
31/12/2019: Luathstair na Roinne
17/12/2019: Oifig an Chigire Príosún Tuarascáil Bhliantúil 2018
17/07/2019: An Tuarascáil ón nGrúpa Idirrannach ar an Togra ón Aontas Eorpach le haghaidh Scor d’Athruithe Séasúracha Cloig
03/07/2019: Tuarascáil Bhliantúil 2018 ón Roinn Dlí and Cirt agus Comhionannais
25/01/2019: An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais Tuarascáil Bhliantúil 2017

2018
07/09/2018: An Biúró um Shócmhainní Coiriúla Tuarascáil Bhliantúil 2017
13/06/2018: An Bord Athbhreithnithe Meabhair-Shláinte (An Dlí Coiriúil) Tuarascáil Bhliantúil 2017
04/05/2018: Tuarascáil Bhliantúil 2016

2017
13/12/2017: Ag Tógáil don Todhchaí: Straitéis Acmhainní Daonna, 2018-2020
20/06/2017: Rialacha na nUaschúirteanna, 1986
03/05/2017: Straitéis Náisiúnta na mBan agus na gCailíní 2017-2020
14/02/2017: Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais Ráiteas Straitéise 2016-2019
07/02/2017: An Straitéis maidir le hlmeascadh na nImirceadh
25/01/2017: Tuarascáil Bhliantúil an Choiste a Ceapadh chun Monatóireacht a dhéanamh ar Éifeachtacht an Chláir Athstiúrtha - 2015
23/01/2017: An tÚdarás Póilíneachta Cód Eitice don Gharda Síochána

2016
19/10/2016: An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais Tuarascáil Bhliantúil 2015
17/10/2016: An Dara Plean Gníomhaíochta Náisiúnta Achoimre Feidhmiúcháin
15/04/2016: Cairt Cultúir na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais
14/01/2016: An Roinn Dlí and Cirt agus Comhionannais Tuarascáil Bhliantúil 2014

2015
25/11/2015: An Bord Parúil Tuarascáil Bhliantúil 2014

Fís Amháin Státseirbhís