Fáilte curtha ag an Aire McEntee roimh fhoilsiú Straitéis nua Gaeilge an Gharda Síochána

 

2 Márta 2022

 

Tá fáilte curtha ag Helen McEntee TD roimh an tríú Straitéis Gaeilge ón nGarda Síochána a foilsíodh inniu, straitéis a fhéachfaidh le seirbhísí Gaeilge laistigh den eagraíocht a threisiú. 

Is cuid de thiomantas leanúnach an Gharda Síochána i leith na Gaeilge an straitéis, a thacaíonn le Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge an Rialtais agus a n-áirítear inti go ndéanfaí úsáid na Gaeilge i measc an Gharda Síochána a fhorbairt tuilleadh.

Dúirt an tAire McEntee:

“Molaim na pleananna agus na cuspóirí uaillmhianacha atá leagtha amach sa Straitéis nua seo, lena n-áirítear an sprioc fhadtéarmach go mbeadh gach stáisiún Gardaí sa Ghaeltacht go hiomlán dátheangach. Trí rogha teanga a éascú do chainteoirí Gaeilge, go háirithe sa Ghaeltacht, déanfar an caidreamh tábhachtach idir an Garda Síochána agus pobail ar fud na tíre a neartú agus cruthófar seirbhís póilíneachta a mbeidh ardmheas uirthi mar gheall ar an tseirbhís phoiblí a chuireann an Garda Síochána ar fáil.

Leagtar amach freisin sa Straitéis nua cur chuige praiticiúil le dul i ngleic le Gardaí a bhfuil Gaeilge acu a dháileadh. Mar shampla, leis an mBeartas um Leithdháileadh Gaeilge, aithneofar an leibhéal líofachta a bheidh de dhíth do phoist áirithe agus aithneofar roinnt díobh mar phoist a bhfuil an Ghaeilge ‘riachtanach’ agus cinn eile a mbeidh an Ghaeilge ‘inmhianta’.

Iarraim ar gach cainteoir Gaeilge a bhfuil suim acu dul sa Gharda Síochána smaoineamh iarratas a dhéanamh faoin bhfeachtas earcaíochta atá ar bun faoi láthair.”

D’eisigh an Garda Síochána Treoir sa bhliain 2018 lena chinntiú nach ndéanfaí ach Gardaí a bhfuil na scileanna cuí Gaeilge acu a aistriú chuig stáisiúin Ghaeltachta, le súil cur le líon na bpearsanra atá dátheangach sna stáisiúin seo agus cuireann an Beartas um Leithdháileadh Gaeilge leis an obair mhaith atá ar bun sa réimse seo.

Mar a leagtar amach sa Straitéis nua Gaeilge, bainfidh an Garda Síochána amach a chuid cuspóirí trí earcaíocht a dhéanamh, Forbairt agus Feasacht agus Cur Chun Cinn agus Rannpháirtíocht a dhéanamh i leith na Gaeilge. Léiríonn an buiséad €2 billiún a leithroinneadh ar an nGarda Síochána i mBuiséad 2022 tiomantas an Rialtais tacú le hobair an Gharda Síochána agus a chinntiú go bhfuil na hacmhainní ar fáil chun seirbhís póilíneachta éifeachtach, infheicthe agus fhorghníomhach a sholáthar.

https://www.garda.ie/ga/fuinn/foilseachain/beartas/straiteis-gaeilge-an-gharda-siochana-2022-2025.pdf

Fís Amháin Státseirbhís